Infoparticipa- Indicadors de Transparència

Inforpaticipa

L'Ajuntament de Santa Susanna al 2016 complia el 19,23% dels indicadors de transparència i enguany ha obtingut el 61,54% dels 52 indicadors que avalua el Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural (LPCCP) de la UAB.

Podeu consultar aquí sota els 52 indicadors d'Infoparticipa i accedir a la informació de cadascun d'ells.


1r bloc - Qui són els representants polítics?

 • 1. Es dóna informació bàsica sobre l'alcalde o alcaldessa: nom i cognoms, foto i partit polític? 
  Clica aquí
 • 2. Es dóna informació bàsica sobre l'alcalde o alcaldessa: biografia i/o currículum? 
  Clica aquí 
 • 3. Es dóna informació bàsica sobre els representants que formen part del govern: nom i cognoms, foto i partit polític? 
  Clica aquí 
 • 4. Es dóna informació bàsica sobre els representants que formen part del govern: biografia i/o currículum?
  Clica aquí   (Fent click a les diferents regidories s'obté informació més detallada sobre els representants)
 • 5. Es dóna informació bàsica sobre els representants que no formen part del govern: nom i cognoms, foto i partit i polític? 
  Clica aquí  
 • 6. Es dóna informació bàsica sobre els representants que no formen part del govern: biografia i/o currículum? 
  Clica aquí  (Fent click a els representants s'obté informació més detallada)
 • 7. Es publiquen les retribucions (mensuals i/o anuals) dels representants polítics? 
  Clica aquí
 • 8. Es publiquen les declaracions d’activitats i béns dels càrrecs electes? 
  Clica aquí  
 • 9. Es publica l'agenda institucional de l'alcalde o l'alcaldessa?
  Clica aquí
 • 10. Es publiquen al web dades de contacte dels membres del govern? 
  Clica aquí  (Fent click a els diferents membres s'obtenen les dades de contacte)
 • 11. Es publiquen al web dades de contacte dels membres de l'oposició? 
  Clica aquí  

2n bloc - Com gestionen els recursos col·lectius?

 • 12. Es dóna informació sobre la composició dels òrgans de govern: ple, junta de govern i/o comissions informatives? 
  Clica a Informació dels òrgans de govern
 • 13. Es dóna informació sobre les competències i el calendari de treball d'aquests òrgans del govern?
  Clica a Informació dels òrgans de govern
 • 14. Es publica l'organigrama complet amb els noms i cognoms de les persones responsables i les seves funcions?
  Clica a Organització govern municipal
 • 15. Es publiquen les convocatòries amb els ordres del dia previs a la celebració dels plens municipals?
  Clica aquí
 • 16. Es publiquen les actes del Ple Municipal? 
  Clica aquí 
 • 17. Es publiquen els acords complerts de la Junta de Govern i/o les actes íntegres quan la Junta de Govern actuï en la delegació del Ple Municipal? 
  L'Ajuntament de Santa Susanna no té Junta de Govern local, els organs resolutoris són l'Alcaldia i el Ple Municipal.
 • 18. Es dóna informació del Pla de govern (PG), el Pla d’actuació municipal (PAM) i/o el Pla estratègic?
  En diverses pàgines:
  - Clica a Pla de Govern
  - Clica a Plans Locals
 • 19. Es dóna informació del Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM), Pla general d’ordenació (PGO) o altres normes de planificació urbanística, així com les seves modificacions puntuals?
  Clica aquí 
 • 20. Es publiquen les Ordenances municipals, els Reglaments i/o altres disposicions de rellevància jurídica?
  - Acció de govern i normativa. Totes les ordenances i reglaments   Clica aquí
  - Ordenances fiscals (web municipal):  Clica aquí
   

Bloc 3 - Com gestionen els recursos econòmics: pressupostos, salaris, contractacions, subvencions...?

 • 21. Es publica el pressupost de l'Ajuntament de l'any en curs i dels organismes autònoms i ens depenents en el cas d'existir?
  - Clica aquí   (info. del pressupost, no hi ha organismes autònoms ni ens depenents)
  Clica aquí  (pressupost despeses detallat)
 • 22. Es publica informació sobre l’execució trimestral del pressupost de l’any en curs?
  Clica aquí 
 • 23. Es publiquen les modificacions pressupostàries realitzades? 
  Clica aquí
 • 24. Es publica informació sobre el compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera i/o el nivell d’endeutament?
  - Clica a Estabilitat Pressupostària
  - Clica a  Endeutament
 • 25. Es publica la liquidació dels pressupostos d’exercicis anteriors i/o el compte general? 
  - Clica a  Liquidació pressupostos  (Govern Obert)
  - Clica a Compte general
 • 26. Es publica la relació de llocs de treball i les retribucions del personal laboral i funcionari de l’ajuntament, segons les categories?
  - Clica a  Relació de llocs de treball.
  - Clica a Retribucions del personal.
 • 27. Es publica el llistat i les retribucions dels directius i dels càrrecs de confiança, les seves funcions i el seu currículum?
  A l'Ajuntament de Sant Susanna, actualment, no hi ha directius ni càrrecs de confiança.
 • 28. Es publica l’oferta de treball de l’ajuntament, el desenvolupament dels concursos públics i els resultats?
  Clica aquí (Podeu filtrar els anuncis per matèries, la matèria Recursos Humans recull les ofertes de feina)
 • 29. Es publica l'inventari general del patrimoni de l'Ajuntament?
  Clica aquí
 • 30. Es publiquen tots els contractes formalitzats, majors i menors?
  - Contractes oberts i negociats: Clica aquí
  - Contractes menors: Clica aquí 
 • 31. Es publiquen les licitacions en curs i la composició de les meses de contractació?
  Clica aquí  (Perfil del Contractant)
 • 32. Es publiquen les actes de les meses de contractació?
  Clica aquí (Perfil del Contractant - Es publiquen les actes a l'expedient)
 • 33. Es publiquen les modificacions dels contractes formalitzats i les seves pròrrogues, les licitacions anul·lades i les resolucions anticipades?
  Clica aquí (Perfil del Contractant)
 • 34. Es publica la relació completa de proveïdors, adjudicataris i/o contractistes i la quantia econòmica?
  Clica aquí
 • 35. Es publica el període mitjà de pagament a proveïdors?
  Clica aquí
 • 36. Es publiquen les subvencions atorgades, les respectives convocatòries i resolucions? En els casos en què no es convoquin s'explicitarà amb claredat.
  Clica a  Convocatòries de subvencions i ajuts
  Clica a Subvencions atorgades
 • 37. Es publiquen els convenis signats, especificant les parts, el seu objecte i les obligacions econòmiques que se'n derivin, si és el cas? En els casos en què no se n'hagin firmat, s'explicitarà amb claredat.
  Clica aquí
 • 38. Es publica el cost i les característiques de les campanyes de publicitat institucional als mitjans de comunicació? En els casos en que no se’n realitzin, s’explicitarà amb claredat.
  Clica aquí

Bloc 4 - Quina informació proporcionen sobre el municipi i la gestió dels recursos col·lectius?

 • 39. Es publiquen notícies, informacions i/o opinions sobre les actuacions dels membres del govern relacionades amb la gestió del govern?
  Clica a Notícies
 • 40. Es publiquen notícies, informacions i/o opinions sobre les actuacions dels membres de l’oposició i/o dels grups polítics relacionades amb el control de la gestió del govern?
  Clica aquí 
 • 41. Es publica informació sobre el desenvolupament del Ple, les mocions presentades pels diferents grups polítics, el debat i els acords?
  - Actes de Ple, extractes i àudios  Clica aquí
 • 42. Es dóna informació històrica sobre el municipi?
  Clica aquí  
 • 43. Es dóna informació sobre la situació del municipi: dades del terme municipal, la població empadronada i la seva diversitat social, les activitats econòmiques, els equipaments culturals i d’oci...?
  - Situació:  Clica aquí  
  - Equipaments:  Clica aquí  
  - Estadístiques:  Clica aquí
 • 44. S'ofereix al web l'agenda d'activitats municipals i ciutadanes? 
  Clica aquí  
 • 45. Es publica el contacte amb al persona responsable de premsa, informacio i/o comunicació de la Corporació, ja sigui tècnica o política? 
  Clica aquí 

Bloc 5 - Quines eines s'ofereixen per a la participació ciutadana?

 • 46. Es dóna informació al web del reglament de Participació Ciutadana o altres normes relacionades?  Clica aquí
 • 47. Es dóna informació al web d’altres mecanismes o ens de participació que estiguin vigents com consells territorials, consells de ciutat, consells sectorials?
  Clica aquí  Participació Consell Comarcal del Maresme
  Clica aquí  Consorci per al Tractament de Residus sòlids urbans del Maresme
 • 48. Es publiquen les actes de les reunions dels altres mecanismes o ens de participació esmentats en l'indicador 47?
  Clica aquí  Participació Consell Comarcal del Maresme
  Clica aquí  Consorci per al Tractament de Residus sòlids urbans del Maresme
 • 49. S’ofereix al web el directori d’entitats i associacions del municipi i/o el registre dels grups d’interès, si és el cas?
  Clica aquí
 • 50. S'ofereixen al web instruments de consultes i/o participació sobre temes actuals d'interès local?
  Clica aquí
 • 51. S'ofereix al web la relació dels serveis que presten (Carta de Serveis) i els compromisos davant la ciutadania?  Clica aquí
 • 52. Es proporcionen al web instruments per valorar els serveis, i per presentar queixes o suggeriments sobre el seu funcionament?
  Clica aquí
Darrera actualització: 03.11.2021 | 14:29
Darrera actualització: 03.11.2021 | 14:29