Serveis

 • Reconeixement de la situació de dependència

  Aquest servei pretén realitzar l’acompanyament des de l’inici de la sol·licitud de valoració de la dependència, fins a la realització de l’Acord pia.

 • Activitats educatives i formatives per a escolars.

  Donar suport als centres escolars en l’activitat educativa i formativa dels menors.

 • Aula Oberta

  És un recurs de suport de l’ Atenció Primària de Serveis Socials que s’adreça a menors en edat escolar obligatòria,  per a realitzar tasques preventives, de promoció personal i de reforç escolar.

 • Beques per a l’escolarització

  Oferir un ajut econòmic a les famílies per a adquirir el material escolar necessari.

 • Beques menjador

  Les beques de menjador escolar són ajuts econòmics a aquelles famílies amb greus necessitats socioeconòmiques que necessiten un servei de menjador a l’escola pels seus fills/es.

 • Casal d’estiu municipal

  Aquest servei pretén oferir un espai als nens i nenes del municipi, dins l’àmbit del lleure, per a promoure el desenvolupament integral dels menors, durant l’època estival, així com afavorir la conciliació de les famílies de Santa Susanna. 

 • Consell Escolar Municipal

  El consell escolar municipal és l’òrgan de participació, consulta i assessorament de la comunitat educativa del poble en termes d’ensenyament i educació.  

 • Suport d'Atenció Primària

  La Barraka és un recurs de suport de l’ Atenció Primària de Serveis Socials que s’adreça a joves del municipi,  per a realitzar tasques preventives, de promoció personal i de reforç escolar. 

 • Programa d’orientació familiar.

  Aquest servei pretén oferir un espai d’intervenció terapèutica de prevenció i tractament a les famílies del municipi.

 • Prestacions socials de caràcter econòmic.

  Aquest servei pretén oferir un suport econòmic a persones en situacions d’especial necessitat social i/o emergència per a l’atenció de situacions d’estat o risc d’exclusió social.

 • Servei d’atenció a víctimes de violència de gènere i domèstica

  Servei d’atenció a les víctimes de violència de gènere. Des d’aquest servei també es tramita el recurs ATEMPRO, telèfon d’atenció a la víctima. Es fa suport i acompanyament i derivació al servei especialitzat d’atenció a la dona.

 • SAD

   Servei Atenció Domiciliària 

 • Servei de Teleassistència

  Servei de Teleassistència

 • Servei d’orientació jurídica

  Servei d’orientació jurídica gratuïta en qualsevol matèria legal.

 • Casal d'estiu 2018

  Casal d'estiu de Santa Susanna a l'Escola Montagut del 2 de juliol al 31 d'agost. 

  Va dirigit a nens i nenes de 2 a 12 anys i casal jove de 12 a 16 anys. 

  Inscripcions aquí.

   

 • Mercats municipals

  En el nostre municipi hi pots trobar el mercat dels dissabtes, en el nucli urbà, el mercat dels diumenges al costat de la N-II, el mercat de temporada, els dimarts a la zona hotelera i el mercat diari d'artesans també de temporada. 

 • Convocades les subvencions per l’IBI

  El Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) ja ha publicat les bases per a la subvenció de l’IBI 2019.

  Podran gaudir d'aquesta ajuda les persones en situació econòmica desfavorida i que tenen dificultats per pagar l’IBI del seu habitatge habitual. Específicament, podran sol·licitar la subvenció les persones que es trobin en una situació econòmica desfavorida (persones en situació d’atur, que rebin prestació de viduïtat, jubilació, per invalidesa total o parcial, que es trobin en situació d’incapacitat laboral transitòria, o que tinguin reconeguda invalidesa o incapacitat amb especificació del grau, treballadors per compte aliena o autònoms), que siguin subjectes passius de l’impost sobre els béns immobles corresponent al seu domicili habitual, o bé siguin llogaters del seu domicili habitual, els quals el propietari repercuteixi l’impost i que reuneixin els requisits establerts en les bases.

  Podeu consultar les bases, l'anunci de la convocatòria, la declaració jurada relativa a béns immobles i la instància de sol·licitud

 • Padró d’habitants

  Gestiona els tràmits relatius al padró d’habitants i coordina els diferents processos electorals.

Darrera actualització: 15.06.2015 | 09:22
Darrera actualització: 15.06.2015 | 09:22