Padró d’habitants

Gestiona els tràmits relatius al padró d’habitants i coordina els diferents processos electorals.

- Altes, baixes, canvis de domicili, modificació de dades personals, dels habitants del municipi

- Expedició de documents justificatius de residència

- Estadístiques de població

- Cens electoral

Per demanar l’alta o canvi de domicili dins el mateix municipi:

- DNI de les persones majors d’edat

- Llibre de família on constin els menors (i DNI en cas que en tinguin)

- Si són propietaris: Escriptura de propietat on consti l’edificació o, en cas de constar encara, escriptura del terreny i cèdula d’habitabilitat.

- Si són llogaters: Contracte de lloguer i darrer rebut pagat.

- Si no són llogaters ni propietaris: Autorització expressa de la propietari/llogater. (model annex empadronament habitatge aliè)

- Si ja consta alguna persona empadronada al domicili: omplir l’autorització corresponent de l’empadronament de tots els inscrits. (model annex empadronament habitatge aliè)

- Si els menors no s’empadronen amb els dos progenitors, caldrà autorització de cadascun d’ells o la sentència que indiqui qui té la pàtria potestat. (model annex empadronament menors)

- En el cas que algun dels majors d’edat no pugui realitzar el tràmit de manera presencial, caldrà presentar autorització expressa d’aquest a la persona que el realitzi. (model annex empadronament a tercers)

Per expedició de volants/certificats de residència:

- DNI del sol·licitant

- Per a l’expedició dels documents col·lectius caldrà aportar autorització de cadascun dels membres de la unitat familiar per a cedir les seves dades personals als altres membres i, d’aquesta manera, constar efectivament en els certificats o volants col·lectius. (models annexos de consentiment cessió dades i expedició de documents)

NOTES IMPORTANTS:

Els estrangers NO COMUNITARIS hauran de renovar obligatòriament al seva inscripció en el Padró d’Habitants cada DOS ANYS. En cas contrari es donarà de baixa per caducitat de la inscripció, un cop passat aquest període.

Es realitzaran comprovacions periòdiques de la residència en el municipi dels estrangers que no tenen l’obligació de renovar la seva inscripció padronal cada dos anys. En el cas que no es pugui comprovar la residència, s’iniciarà un expedient de baixa d’ofici per inscripció indeguda.

Quin cost té:

Gratuït

Qui pot sol·licitar-ho:

Tenir la residència fixada dins el terme municipal del Santa Susanna

Oficina d'atenció a l'usuari (OAC)

Plaça de Catalunya - 08398 Santa Susanna - Barcelona (Espanya)
Telèfon: 93 767 84 41
Fax: 93 767 87 50
Lloc web: www.stasusanna.org
Horari:  
De Dilluns a Divendres de 9:00 h a 14:00 h.
Vegeu situació en el mapa
Darrera actualització: 16.11.2022 | 12:27