Tràmits i gestions

 • Comunicació prèvia d'habitatges d'ús turístic

  Des de l’1 de juliol de 2021, la tramitació de l’habilitació dels habitatges d’ús turístic (inici d’activitat, canvi de titular i baixa) s’ha de fer per part dels titulars presentant la documentació a la FUE (finestreta única empresarial) des de Canal Empresa, enviant el formulari amb les dades que es demana des d’aquest portal i únicament per via telemàtica al departament d’Empresa de la Generalitat de Catalunya.

  Telemàticament
 • Instància genèrica

  Podeu fer servir aquesta instància quan no existeixi un tràmit específic que s'adapti a la vostra necessitat.

  Presencialment
  Telemàticament
 • Queixes, suggeriments i propostes

  La ciutadania pot fer arribar al seu ajuntament les queixes, suggeriments referents a temes com l'estat del carrer, enllumentat públic, infraestructures municipals, edificis privats, veïns, etc.

  Presencialment
  Telemàticament
 • Sol·licitud d'accés a la informació pública

  Aquest tràmit us permet exercir el vostre dret d'accés a la informació pública -tant a títol individual com en nom i representació de qualsevol persona jurídica legalment constituïda- de què disposa aquests ens.

  Presencialment
  Telemàticament
 • Cita amb càrrec electe o tècnic municipal

  Aquesta sol·licitud us permet demanar cita perquè us atengui un càrrec electe (alcalde, regidor) o un tècnic municipal.

  Presencialment
  Telemàticament
 • Ús d'equipaments municipals per a activitats culturals, esportives o de lleure
  Presencialment
  Telemàticament
 • Volant d'empadronament actual

  Document emès per l'Ajuntament que acredita l'empadronament d'una persona en un domicili d'acord amb les dades actuals que consten al Padró Municipal d'Habitants.

  Presencialment
  Telemàticament
 • Comunicació prèvia ambiental municipal (Annex III)

  És el règim d’intervenció a través del qual les persones o empreses titulars d'una activitat, posen en coneixement de l’ajuntament fets o elements relatius a l’inici d’una activitat sota la seva responsabilitat.

  Presencialment
  Telemàticament
 • Declaració responsable en matèria de salut alimentària

  És el règim d’intervenció pel qual la persona interessada declara, sota la seva responsabilitat, les dades de l’establiment i de l’activitat i manifesta que compleix i aplica els requisits establerts a la legislació sanitària i que es compromet a mantenir-ne el compliment durant l’exercici d’aquesta activitat.

  Presencialment
  Telemàticament
 • Sol·licitud informe previ en matèria d'incendis

  És l'informe en matèria de prevenció d'incendis que s'ha de sol•licitar amb anterioritat a la presentació de la comunicació prèvia d'una activitat considerada de risc important en matèria d’incendis, quan aquesta estigui inclosa en els annexos 1 o 2 de la Llei 3/2010, de 18 de febrer.

 • Comunicació de canvi de titularitat d'activitats

  És el tràmit a través del qual la persona o empresa titular d'una activitat que disposa de llicència o comunicació prèvia vigent, posa en coneixement de l’Ajuntament que transmet el corresponent títol que l’habilitava per exercir l’activitat.

  Presencialment
  Telemàticament
 • Llicència ambiental (Annex II)

  Estan sotmeses al règim de llicència ambiental municipal les activitats ubicades en un mateix centre o en un mateix establiment i que pertanyen a la mateixa persona o empresa titulars, que es relacionen a l’annex II de la Llei 20/2009, de prevenció i control ambiental de les activitats (LPCAA), tant per ser implantades com per a tota modificació substancial  que s’hi pretengui realitzar un cop autoritzades.

  Presencialment
  Telemàticament
 • Comunicació prèvia de modificació no substancial d'activitat amb efectes sobre les persones o el medi ambient

  És el tràmit a través del qual la persona o empresa titular d'una activitat que disposa de llicència o comunicació prèvia vigent, posa en coneixement de l’Ajuntament que procedeix a realitzar-hi una modificació no substancial.

  Presencialment
  Telemàticament
 • Certificat Compatibilitat Urbanística-Tràmit activitats

  És l'informe previ en el qual l’Ajuntament es pronuncia sobre la compatibilitat de l’activitat projectada amb el planejament urbanístic vigent i la disponibilitat i suficiència dels serveis públics municipals per atendre els requeriments de l'activitat.

 • Exercici del dret d'accés (LOPD)

  Aquest tràmit us permet sol·licitar i obtenir informació sobre si les vostres dades de caràcter personal, incloses als fitxers de l'Ajuntament, estan sent objecte de tractament, amb quina finalitat i amb quins usos concrets, així com quin és l'origen de les dades i quines comunicacions s'han realitzat o es pretenen realitzar. 

  Telemàticament
  Presencialment
 • Exercici del dret d'oposició (LOPD)

  Aquest tràmit us permet sol·licitar que no es tractin les seves dades personals o, es cessi el seu tractament, si aquest s'hagués iniciat anteriorment. 

  Presencialment
  Telemàticament
 • Exercici del dret de rectificació (LOPD)

  Aquest tràmit us permet sol·licitar la rectificació de les seves dades personals quan siguin inexactes o incompletes.

  Telemàticament
  Presencialment
 • Exercici del dret de cancel·lació (LOPD)

  Aquest tràmit us permet sol·licitar la supressió de les dades que resultin inadequades o excessives incloses als fitxers de l'Ajuntament. 

  Telemàticament
  Presencialment
 • Sol·licitud de Certificat Urbanístic

  Sol·licitud de certificat urbanístic

  Presencialment
  Telemàticament
 • Devolució d'avals dipositats per obres

  Sol·licitud de devolució d'avals dipositats per llicències d'obres

  Presencialment
  Telemàticament
Darrera actualització: 09.10.2018 | 18:54
Darrera actualització: 09.10.2018 | 18:54