Organització municipal

Els òrgans de govern que dirigeixen el govern i l’administració municipal són:

·         L’alcalde/ssa

·         Els/les tinents/es d’alcalde/essa

·         La comissió informativa

·         La Comissió Especial de Comptes

·         El Ple de la Corporació

L’organització municipal es podrà completar amb:

·         Els/les regidors/res delegats/des

·         Els consells locals sectorials i territorials

·         Els òrgans de govern dels organismes autònoms municipals i de les societats municipals.

·         Hi haurà la Junta de Portaveus que podrà actuar en funcions de comissió informativa única o no, d’acord amb l’article 6.1.d. del Reglament Orgànic Municipal de l'Ajuntament de Santa Susanna.

La creació d’òrgans complementaris ha de respondre als principis d’eficàcia, economia organitzativa i participació ciutadana.

 

Ple municipal

El Ple és el principal òrgan de decisió de l'Ajuntament i està constituït per  regidors, escollits en les eleccions municipals cada 4 anys.

Correspon al Ple prendre les decisions més importants que afecten al municipi. Principalment el ple ha de decidir, entre d’altres, sobre les qüestions relatives a:

·         Control i fiscalització dels òrgans de govern.

·         La participació en organitzacions supramunicipals, les relatives a la delimitació del terme municipal i el canvi de nom del municipi.

·         L'aprovació inicial del planejament urbanístic i aprovació final sobre els plans i altres instruments urbanístics.

·         Aprovació del reglament orgànic i les ordenances.

·         Determinar els recursos propis de caràcter tributari i aprovar i modificar els pressupostos.

·         La creació i implementació de nous serveis municipals.

 

Es fa un seguiment informatiu del Ple municipal a través del diferents canals d'informació municipals i es pot seguir en directe per Ràdio a la freqüencia 91.7

A la part final del Ple Municipal, el públic assistent a la sala pot preguntar als regidors del Consistori.

 

Composició legislatura 2019-2023

La composició del consistori actualment, escollits en les eleccions municipals de data 26 de maig de 2019 és la següent:

6 Regidors d’ Agrupació d'Electors Ara i Sempre Santa Susanna

3 Regidor d’ Esquerra Republicana de Catalunya-Santa Susanna Endavant-AM

1 Regidor de Compromís amb Santa Susanna

1 Regidor de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía               

 

Sessions plenàries

El Ple de l'Ajuntament es reuneix en sessió ordinària el darrer dimarts no festiu de cada dos mesos, a les 18 hores, al Centre cívic.

 

Darrera actualització: 05.11.2021 | 11:30
Darrera actualització: 05.11.2021 | 11:30