POUM

Aprovació provisional del Pla d'Ordenació Urbana Municipal - POUM

El Ple de l’Ajuntament, en sessió extraordinària celebrada el dia 26 de maig de 2023, va resoldre les al·legacions presentades i va aprovar provisionalment el Pla d’Ordenació Urbana Municipal de Santa Susanna, amb el contingut i documents presentats per l’equip redactor el 15 de maig de 2023 (Reg. E2023003354), més el document de correcció d’errades que es va incorporar a l’acord, i que s’han incorporat als documents DOC 2 – Plànols d’ordenació, DOC 3 Normes Urbanístiques i DOC 4 – Catàleg de Béns a protegir.

El POUM aprovat provisionalment s’ha tramès a la CTUARC als efectes de la seva aprovació definitiva.

En compliment de l’acord del Ple i per a coneixement general dels ciutadans, es fa pública a la seu electrònica municipal l’aprovació provisional del POUM, fent constar que és un acte de tràmit que no és susceptible d’impugnació, tot i que es podran presentar els recursos pertinents contra la resolució definitiva que adopti la CTUARC.

Documentació del POUM aprovat provisionalment:

1. Memòria POUM 

2. Plànols d'informació

2b. Plànols d'ordenació amb correc errades

3. Normes Urbanístiques amb correc errades

4. Catàleg béns a protegir

5. Catàleg de masies

6. Agenda d'avaluació econòmica

7. Memòria social

8. Estudi ambiental estratègic

9.  Estudi d'avaluació de la mobilitat generada

10. Estudi riscos geològics

11. Estudi d'inundabilitat

12. Informe organismes

13. Document resum de l'avaluació ambiental

Anàlisi afeccions agràries

Document de síntesis Poum 

 

 

POUM: FASE D’APROVACIÓ INICIAL DEL DOCUMENT SUBSTANCIALMENT MODIFICAT

Aprovació inicial document 8 “Estudi Ambiental Estratègic” del POUM complert i nou termini d’informació pública.

Per acord del Ple de l’Ajuntament d’1 de febrer de 2022, s’ha esmenat l’error material detectat en el Document núm. 8 Estudi Ambiental Estratègic del POUM i s’ha aprovat inicialmente en la seva integritat (246 pàgines), tot ratificant l’acord plenari de 30 de desembre de 2021 en tots els seus extrems i sotmetent de nou l’aprovació inicial a informació pública per un termini de 45 dies, que finalitza el dia 14 d'abril de 2022.

El document aprovat es troba incorporat a la documentació complerta del POUM que podeu consultar aquí. També la podreu consultar en suport paper al local de l’antiga biblioteca (edifici Ajuntament), però per poder-hi accedir,  haureu de demanar cita previa i mantenir les mesures de protecció contra la Covid19.

Suspensió de llicències, informació pública i sol·licitud d’informes (fase en curs)

Per acord del Ple de l’Ajuntament de 30 de desembre de 2021, s’han resolt les al·legacions presentades contra el POUM aprovat inicialment el 9 de juny de 2020.  L’estimació que es fa de diverses al.legacions, especialment la presentada per l’empresariat hoteler, determina que el document que va ser objecte d’aprovació inicial i exposició pública, resulti substancialment modificat.  Aquest fet exigeix una nova aprovació inicial i exposició pública, d’acord amb l’article 112 del RLU, i per tant, en el mateix acord del Ple de 30 de desembre,  s’ha aprovat inicialment el document substancialment modificat del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Santa Susanna.

Tanmateix, s’ha modificat l’àmbit de la suspensió de llicències i tramitacions de plans i projectes acordada pel Ple de 9 de juny de 2020 per ajustar-lo a les noves determinacions del POUM modificat, segons plànol de suspensió de llicències publicat aquí.

Tota la documentació que forma part del POUM aprovat inicialment (document substancialment modificat) la podeu examinar aquí.   També la podreu consultar en suport paper al local de l’antiga biblioteca (edifici Ajuntament), però per poder-hi accedir,  haureu de demanar cita previa i mantenir les mesures de protecció contra la Covid19.

ATENCIÓ PRESENCIAL PER CONSULTES DEL POUM: 

L'atenció presencial per part de l'Equip redactor, es farà els dies 8 i 15 de març,  en horari de 16 a 18:30 hores, als baixos de l'Ajuntament, per la qual cosa caldrà demanar CITA PRÈVIA al tel 937678441 o bé al correu : alcaldia@stasusanna.org. A tal efecte facilitaran les dades de l'interessat, el tema i el telèfon/mail de contacte.

El tràmit d’exposició pública de 45 dies hàbils, que va començar a comptar a partir del dia 18 de gener de 2022, en que es va publicar l’edicte al Butlletí Oficial de la Província, finalitzarà el 14 d'abril de 2022, un cop transcorregut el nou termini de 45 dies, a partir de la publicación en el BOP de l'anunci de l'aprovació inicial del document núm. 8 "Estudi ambiental estratègic".  Tothom podrà presentar, durant aquest termini, les al·legacions que consideri convenients per a la salvaguarda dels seus drets i interessos legítims.

DOCUMENTACIÓ DE LA FASE D'APROVACIO INICIAL DEL DOCUMENT SUBSTANCIALMENT MODIFICAT

1. Memòria POUM segona aprovació inicial

2. Plànols - portada + índex

2.1 Plànols informació

2.2 Plànols ordenació

3. Normes urbanístiques 2ª aprovació inicial

4. Catàleg de béns a protegir 

5. Catàleg de masies

6. Agenda d'avaluació econòmica

7. Memòria social

8. Estudi ambiental estratègic (doc. complert).

9. Estudi de l'avaluació de la mobilitat generada

10. Estudi de riscos geològics

11. Estudi d'inundabilitat

12. Plànol de suspensió de llicències

13. Anunci d'aprovació inicial publicat al BOP

14. Anunci BOP aprovació inicial doc 8 i nova informació pública

ANTECEDENTS (2018-2021)

El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal és, per a un municipi, el document clau que ordena i regula el seu futur, de manera sostenible i equilibrada.

Defineix el model de vila que es vol assolir a partir de:

• Analitzar i detectar els problemes i a resoldre les mancances en matèria urbanística

• Definir el model de ciutat- territori que es desitja

• Proposar una estructura (viari, espais lliures i equipaments) que ha de ser la que proporcioni qualitat de vida a la població

• Ordenar les edificacions

• Regular tant les actuacions privades com les públiques

• Establir la forma de gestió de les actuacions i les prioritats

• Protegir el territori no urbà, el paisatge com a llegat històric, així com també el Patrimoni cultural i el mediambiental

- El POUM és un pla, no un projecte, i es va implementant durant molt de temps i per part de diversos agents. L’important del Pla és que doni coherència a les actuacions urbanístiques, i que sigui un instrument per a millorar les condicions actuals.

Fase preliminar: Avanç de Pla i Programa de participació Ciutadana (fase finalitzada)

Taller de Participació

El dissabte 17 de febrer es va fer el taller de participació del POUM municipal, amb les següents activitats programades:

10:00h Presentació institucional (Ajuntament)

10:10h Presentació de la jornada (EDAS)

10:15h Presentació Avanç del Pla (equip redactor)

10:45h Distribució en grups de treball (EDAS)

10:50h Debat als grups (EDAS)

13:15h Posada en comú (EDAS)

13:30h Tancament sessió (Ajuntament)

Al·legacions i Consultes de Plànols

Per dubtes o al·legacions sobre el POUM, l’equip redactor va atendre amb cita prèvia. 

La data límit per a la presentació de consideracions, propostes i/o al.legacions, va finalitzar el divendres 23 de març de 2018.

L’Ajuntament va posar a disposició dels veïns de Santa Susanna els plànols de l’Avanç de Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM), durant el mateix termini a la Biblioteca Vella.

Assabentat del documents d'avanç del Poum i document d'abast de l'estudi ambiental estratègic

Una vegada el Ple de l’Ajuntament de 31 de juliol va donar per finalitzats els treballs de l’avanç del POUM, i recollides les aportacions, suggeriments i propostes dels ciutadans, amb l'assabentat del document d'avanç dels POUM i el document d'abast de l'estudi ambiental estratègic, l’equip redactor s’ha posat a treballar en la formació del document complet, i ja amb el nivell de detall necessari, que haurà d’ordenar urbanísticament el municipi en els propers anys.

Quan l’equip redactor lliuri els treballs a l’Ajuntament, el següent tràmit serà l’aprovació inicial per part del Ple i, seguidament,  la seva exposició pública per termini d’un mes durant el qual tots els interessats podran examinar-lo i presentar les al·legacions que considerin oportunes.

Documentació de la fase preliminar:

/media/repository/poum/tripticstasusanna.pdf

/media/repository/poum/tripticstasusanna_portada.pdf

/media/repository/poum/quadern_taller_de_debat_17-2-18.pdf

/media/repository/poum/avanc_document_inicial_estrategic.pdf

/media/repository/poum/avanc_amb_planols_poum.pdf

/media/repository/poum/18-07-18_tancament_i_retorn_dels_resultats_de_l_avanc_del_poum_-_final_-.pdf

/media/repository/poum/certif_ap_31-7-2018_petjada.pdf

FASE D'APROVACIÓ INICIAL

Suspensió de llicències, informació pública i sol·licitud d’informes 

El dia 9 de juny el Ple va aprovar inicialment en nou POUM. És un instrument que neix amb vocació d’ordenar l’evolució urbanística de Santa Susanna durant els propers anys.

Tota la documentació que forma part del POUM (documents escrits i plànols) la podreu examinar aquí. També la trobareu exposada en suport paper al local de l’antiga biblioteca (edifici Ajuntament), però per poder-hi accedir haureu de demanar cita prèvia per poder controlar l’afluència de persones.El tràmit d’exposició pública que ara comença durarà 45 dies hàbils, que començaran a comptar el dia que es publiqui el corresponent edicte al Butlletí Oficial de la Província. Tothom podrà presentar, durant aquest termini i les seves pròrrogues, si n’hi haguessin, les al·legacions que consideri convenients.

Properament es duran a terme sessions informatives amb l’equip redactor, obertes a tothom (però amb inscripció prèvia per controlar l’aforament),  que explicaran el contingut principal del Pla. Aquells interessats que necessitin efectuar consultes amb l’equip redactor o el personal tècnic municipal per qüestions més puntuals i específiques que no correspongui de tractar en les sessions informatives, podran demanar cita prèvia i seran atesos individualment.

La data inicial del còmput del termini és el dia 22 de juny de 2020 i del còmput del termini d’exposició pública, s’ha d’excloure íntegrament el mes d’agost que te la condició d’inhàbil a aquests efectes. 

Per acord del Ple de l'Ajuntament de 21 de juliol de 2020, s'ha prorrogat el termini d'informació pública fins al 30 d'octubre de 2020. 

 
ATENCIÓ PRESENCIAL PER CONSULTES DEL POUM: 

L'atenció presencial per part de l'Equip redactor, es farà els dies 4 d'agost, 8 i 15 de setembre en horari de 16 a 18:30 hores, als baixos de l'Ajuntament, per la qual cosa caldrà demanar CITA PRÈVIA al tel 937678441 o bé al correu : alcaldia@stasusanna.org A tal efecte facilitaran les dades de l'interessat, el tema i el telèfon de contacte.


REUNIÓ DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA:

Sessió informativa oberta a tothom per a la presentació del Pla General d'Ordenació Municipal (POUM), amb la presència de l'equip redactor.
Dia: 2 de juliol de 2020.
Hora: 18 h,
LLOC :  Sala Auditori del Centre Cívic, Rambla dels Països Catalans número 2.

Plans i campanyes

Darrera actualització: 09.06.2023 | 12:04