POUM

El nou Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Santa Susanna

El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal és, per a un municipi, el document clau que ordena i regula el seu futur, de manera sostenible i equilibrada.

Defineix el model de vila que es vol assolir a partir de:

• Analitzar i detectar els problemes i a resoldre les mancances en matèria urbanística

• Definir el model de ciutat- territori que es desitja

• Proposar una estructura (viari, espais lliures i equipaments) que ha de ser la que proporcioni qualitat de vida a la població

• Ordenar les edificacions

• Regular tant les actuacions privades com les públiques

• Establir la forma de gestió de les actuacions i les prioritats

• Protegir el territori no urbà, el paisatge com a llegat històric, així com també el Patrimoni cultural i el mediambiental

- El POUM és un pla, no un projecte, i es va implementant durant molt de temps i per part de diversos agents. L’important del Pla és que doni coherència a les actuacions urbanístiques, i que sigui un instrument per a millorar les condicions actuals.

Fase preliminar: Avanç de Pla i Programa de participació Ciutadana (fase finalitzada)

Taller de Participació

El dissabte 17 de febrer es va fer el taller de participació del POUM municipal, amb les següents activitats programades:

10:00h Presentació institucional (Ajuntament)

10:10h Presentació de la jornada (EDAS)

10:15h Presentació Avanç del Pla (equip redactor)

10:45h Distribució en grups de treball (EDAS)

10:50h Debat als grups (EDAS)

13:15h Posada en comú (EDAS)

13:30h Tancament sessió (Ajuntament)

Al·legacions i Consultes de Plànols

Per dubtes o al·legacions sobre el POUM, l’equip redactor va atendre amb cita prèvia. 

La data límit per a la presentació de consideracions, propostes i/o al.legacions, va finalitzar el divendres 23 de març de 2018.

L’Ajuntament va posar a disposició dels veïns de Santa Susanna els plànols de l’Avanç de Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM), durant el mateix termini a la Biblioteca Vella.

Assabentat del documents d'avanç del Poum i document d'abast de l'estudi ambiental estratègic

Una vegada el Ple de l’Ajuntament de 31 de juliol va donar per finalitzats els treballs de l’avanç del POUM, i recollides les aportacions, suggeriments i propostes dels ciutadans, amb l'assabentat del document d'avanç dels POUM i el document d'abast de l'estudi ambiental estratègic, l’equip redactor s’ha posat a treballar en la formació del document complet, i ja amb el nivell de detall necessari, que haurà d’ordenar urbanísticament el municipi en els propers anys.

Quan l’equip redactor lliuri els treballs a l’Ajuntament, el següent tràmit serà l’aprovació inicial per part del Ple i, seguidament,  la seva exposició pública per termini d’un mes durant el qual tots els interessats podran examinar-lo i presentar les al·legacions que considerin oportunes.

Documentació de la fase preliminar:

/media/repository/poum/tripticstasusanna.pdf

/media/repository/poum/tripticstasusanna_portada.pdf

/media/repository/poum/quadern_taller_de_debat_17-2-18.pdf

/media/repository/poum/avanc_document_inicial_estrategic.pdf

/media/repository/poum/avanc_amb_planols_poum.pdf

/media/repository/poum/18-07-18_tancament_i_retorn_dels_resultats_de_l_avanc_del_poum_-_final_-.pdf

/media/repository/poum/certif_ap_31-7-2018_petjada.pdf

 

 

FASE D'APROVACIÓ INICIAL

Suspensió de llicències, informació pública i sol·licitud d’informes (fase en curs)

El dia 9 de juny el Ple va aprovar inicialment en nou POUM. És un instrument que neix amb vocació d’ordenar l’evolució urbanística de Santa Susanna durant els propers anys.

Tota la documentació que forma part del POUM (documents escrits i plànols) la podreu examinar aquí. També la trobareu exposada en suport paper al local de l’antiga biblioteca (edifici Ajuntament), però per poder-hi accedir haureu de demanar cita prèvia per poder controlar l’afluència de persones.El tràmit d’exposició pública que ara comença durarà 45 dies hàbils, que començaran a comptar el dia que es publiqui el corresponent edicte al Butlletí Oficial de la Província. Tothom podrà presentar, durant aquest termini i les seves pròrrogues, si n’hi haguessin, les al·legacions que consideri convenients.

Properament es duran a terme sessions informatives amb l’equip redactor, obertes a tothom (però amb inscripció prèvia per controlar l’aforament),  que explicaran el contingut principal del Pla. Aquells interessats que necessitin efectuar consultes amb l’equip redactor o el personal tècnic municipal per qüestions més puntuals i específiques que no correspongui de tractar en les sessions informatives, podran demanar cita prèvia i seran atesos individualment.

 

La data inicial del còmput del termini és el dia 22 de juny de 2020 i del còmput del termini d’exposició pública, s’ha d’excloure íntegrament el mes d’agost que te la condició d’inhàbil a aquests efectes. 

Per acord del Ple de l'Ajuntament de 21 de juliol de 2020, s'ha prorrogat el termini d'informació pública fins al 30 d'octubre de 2020. 

 
ATENCIÓ PRESENCIAL PER CONSULTES DEL POUM: 

L'atenció presencial per part de l'Equip redactor, es farà els dies 4 d'agost, 8 i 15 de setembre en horari de 16 a 18:30 hores, als baixos de l'Ajuntament, per la qual cosa caldrà demanar CITA PRÈVIA al tel 937678441 o bé al correu : alcaldia@stasusanna.org A tal efecte facilitaran les dades de l'interessat, el tema i el telèfon de contacte.


REUNIÓ DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA:

Sessió informativa oberta a tothom per a la presentació del Pla General d'Ordenació Municipal (POUM), amb la presència de l'equip redactor.
Dia: 2 de juliol de 2020.
Hora: 18 h,
LLOC :  Sala Auditori del Centre Cívic, Rambla dels Països Catalans número 2.

Plans i campanyes

Darrera actualització: 24.07.2020 | 09:09