Policia Local

Notícies

 • 25 de juny de 2019 Llista definitiva d'admesos/es i data prova de coneixements generals i específics

  Per resolució de l'Alcaldia de 25 de juny de 2019, havent finalitzat el període per esmenar els defectes que van motivar l'exclusió de la llista provisional de persones admeses i excloses aprovada per resolució de l'Alcaldia de 15 de juny de 2019, per participar en la convocatòria del procés de selecció per a la provisió, en règim de funcionari interí mitjançant concurs-oposició lliure, de 4 places d'agent interí de la Policia Local, per execució de programes de caràcter temporal, enquadrada a l'Escala d'Administració Especial, Subescala de Serveis Especials, Classe Policia Local, corresponent al grup C, subgrup C2 i la creació d'una borsa de treball amb els aspirants que superin les proves, sense plaça. Ateses les bases aprovades per resolució de l'Alcaldia del 12 d'abril de 2019, publicades íntegrament en el DOGC núm. 7861 del 26 d'abril de 2019 i l'anunci de la convocatòria en el BOP del 23 de maig de 2019, s'ha declarat aprovada definitivament la llista d'aspirants admesos/es, dels quan han presentat la sol·licitud per participar en el procés selectiu els següents (consulteu pdf aquí).

  Es fixa el dia de la prova de coneixements generals i específics, de la fase d'oposició, el 26 de juny a les 8:30 h, a la sala polivalent del Centre Cívic (Rambla dels Països Catalans, 2). Un cop corregida la prova, els aspirants que l'hagin superat, seran cridats per superar les proves físiques durant el mateix matí. 

 • 17 de juny de 2019 Anunci llistes admesos/es i exclosos/es 4 places d'agent interí de la Policia Local

  Per resolució de l'alcaldia de 15 de juny de 2019, havent finalitzat el període de presentació d'instàncies de la convocatòria del procés de selecció per a la provisió, en règim de funcionari interí mitjançant concurs- oposició lliure, de 4 places d'agent interí de la Policia Local, per execució de programes de caràcter temporal, enquadrada a l'Escala d'Administració Especial, Subescala de Serveis Especials, Classe Policia Local, corresponent al grup C, subgrup C2 i la creació d'una borsa de treball amb els aspirants que superin les proves, sense plaça, i segons les bases aprovades per resolució de l'Alcaldia del 12 d'abril de 2019, publicades íntegrament en el DOGC núm. 7861 del 26 d'abril de 2019 i l'anunci de la convocatòria en el BOP del 23 de maig de 2019, s'ha declarat aprovada provisionalment la llista d'aspirants admesos/es i exclosos/es, amb indicació dels motius d'exclusió, dels que han presentat la sol·licitud per participar en el procés selectiu següents (veure PDF adjunt). 

 • 23 de maig de 2019 Procés selectiu per a la provisió de 4 places d'agent interí de la Policia Local de Santa Susanna

  NOU TERMINI DE PRESENTACIÓ D'INSTÀNCIES: FINS AL 13 DE JUNY

  ANUNCI sobre aprovació de les bases que han de regir el procés selectiu per a la provisió de 4 places d'agent interí de la Policia Local de Santa Susanna amb caràcter de personal funcionari en règim d'interinitat per execució de programes de caràcter temporal, mitjançant concurs oposició lliure amb creació d'una borsa de treball.

  Per resolució de data 12 d'abril de 2019, s'ha acordat aprovar i fer públiques les bases que han de regir el procés selectiu per a la provisió de quatre places d'agent interí de la Policia Local per execució de programes de caràcter temporal mitjançant concurs-oposició lliure, amb creació d'una borsa de treball, que s'insereixen com a Annex al present anunci.

  El termini de presentació d'instàncies serà de 20 dies naturals a partir de l'endemà de la publicació de les bases en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

  Santa Susanna, 12 d'abril de 2019.

Darrera actualització: 07.03.2019 | 19:12