Policia Local

Notícies

 • 2 d'agost de 2021 Resultats de la prova del reconeixement mèdic del procés selectiu de 3 places d’agent interí de la Policia Local

  Resultats dels reconeixements mèdics, exercici 7è de la fase d'oposició, segons la base 7a del procés de selecció mitjançant el sistema de concurs oposició lliure, de 3 places d'agent de la Policia Local i la creació d'una borsa de treball d'agents en règim d'interinatge. 

  Un cop rebuts els resultats dels reconeixements mèdics dels aspirants del procés, realitzats en el centre mèdic Gabimedi, de Tordera, per metges/ses col·legiats/des per comprovar que no es detecta en els o les aspirants l’existència de cap de les exclusions mèdiques establertes en l’annex 3 de la convocatòria, ni cap causa que l’invalidi per a l’exercici de la professió, en resulten els següents (veure el document).

 • 12 de juliol de 2021 Resultats proves exercicis 4, 5 i 6 - Places Agent de la Polícia Local

  Resultats de les proves dels exercicis 4t, 5è i 6è de la fase d'oposició del procés de selecció mitjançant el sistema de concurs oposició lliure, de 3 places d'agent de la Policia Local i la creació d'una borsa de treball d'agents en règim d'interinatge

  El 8 de juliol de 2021 ha tingut lloc la realització de la prova del 4t exercici de la fase d’oposició del procés d’acord amb la 7a base de la convocatòria, que és obligatòria i eliminatòria, consistent en la prova d’aptitud física, i constant de les subproves que s’especifiquen en l’annex 1 de les bases, i es qualificarà d’apte/a o no apte/a.

  Seguidament, als aspirants que continuen en el procés, se’ls hi realitzat la prova del 5è exercici de la fase d’oposició del procés d’acord amb la 7a base de la convocatòria, consistent en la prova pràctica de competències, que té caràcter obligatori i eliminatori es qualifica de 0 a 10. La puntuació mínima per superar aquesta prova serà de 5 punts.

  Es continua el procés amb els aspirants que han superat les dues proves anteriors, realitzant el psicotècnic, que té caràcter obligatori i eliminatori, que és la prova del 6è exercici de la fase d’oposició del procés d’acord amb la 7a base de la convocatòria, el qual es qualifica com apte/a o no apte/a.

  Un cop finalitzades les proves dels exercicis de la fase d’oposició, el Tribunal Qualificador, procedeix a la valoració dels mèrits al·legats dels aspirants que han superat les proves anteriors, en base a la 8a base de la convocatòria.

  Una vegada finalitzades les qualificacions de les proves corresponents de l’exercici 1r a l’exercici 6è, de la fase d’oposició del procés, d’acord amb la base 7a de la convocatòria, de les persones aspirants, es relaciona les persones aprovades per ordre de puntuació total obtinguda, inclòs la valoració de mèrits.

  En els aspirants els hi resta pendent de realitzar el 7è exercici de la fase d’oposició del procés, segons la 7a base de la convocatòria, corresponent al reconeixement mèdic, que es obligatori i eliminatori, que es realitzarà el divendres 16 de juliol de 2021, prèvia notificació de l’horari assignat a cada aspirant.

  Podeu consultar el document aquí

   

 • 7 de juliol de 2021 Resultats proves exercicis 2 i 3 - Places Agent de la Polícia Local

  Resultats de les proves del exercicis 2n i 3r de la fase d’oposició del procés de selecció mitjançant el sistema de concurs oposició lliure, de 3 places d’agent de la Policia Local i la creació d’una borsa de treball d’agents en règim d’interinatge

  El 6 de juliol de 2021 ha tingut lloc la realització de la prova del 2n exercici de la fase d’oposició del procés, consistent en un qüestionari de cultura general, eliminant els aspirants que han obtingut una qualificació inferior a 5 punts.

  Seguidament ha tingut lloc la realització de la prova del 3r exercici de la fase d’oposició del procés, consistent en una prova teòrica, eliminant els aspirants que han obtingut una qualificació inferior a 5 punts.

  Podeu consultar l'anunci i els resultats aquí

Darrera actualització: 07.03.2019 | 19:12