Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) - IDAE

IDAE FEDER 4622 - L’Ajuntament reordena i millora la mobilitat de l’Alta Maresma i Can Torrent per reduir la contaminació

L’objectiu és disminuir les emissions de CO2 en més d'un 10%, fomentar l'ús de la bicicleta i del desplaçament a peu dins de la urbanització

L'Ajuntament de Santa Susanna ha millorat la mobilitat, ha eliminat les barreres arquitectòniques i ha reordenat i pacificat la circulació de les urbanitzacions de l’Alta Maresme i Can Torrent per reduir les emissions de CO₂ produïdes pel trànsit rodat de vehicles de motor. Es tracta d’una actuació finançada amb fons FEDER que també persegueix fomentar l’ús de la bicicleta per a desplaçar-se. En el conjunt de mesures adoptades s’han fet millores d'accessibilitat i rutes de prioritat pels vianants. Tot forma part de la política de l’Ajuntament d’apostar per la sostenibilitat i la innovació, a través de la regidoria de nova creació.

A l’Alta Maresma i a Can Torrent s’han creat carrers de prioritat invertida i plataforma única, eixamplament de voreres, modificant la senyalització de carrers, creant rutes i espais d'aparcament per a bicicletes i millorant l'accessibilitat per persones amb mobilitat reduïda. També s’ha renovat la xarxa d’enllumenat públic amb la instal·lació de nous suports i lluminàries amb tecnologia LED de baix consum elèctric. Amb totes aquestes accions es pretén disminuir les emissions de CO₂ produïdes pel trànsit rodat en més d'un 10% sobre les comptabilitzades anteriorment.

S’han aprofitat les obres per fer-hi treballs de senyalització viària per pacificar la mobilitat, augmentar la seguretat viària, disminuir els conflictes i la velocitat dels vehicles. També s’ha substituït la xarxa de distribució d’aigua potable renovant la instal·lació i les escomeses. Per últim, s’ha renovat l’escala per a vianants que comunica el carrer Alps i el carrer Costabona.

IDAE FEDER 4622 - TREBALLS DE PINTURA ALS CARRERS D'ALTA MARESMA I CAN TORRENT

TREBALLS DE PINTURA ALS CARRERS D’ALTA MARESMA I CAN TORRENT

Des del passat dimarts 26 de setembre s’estan realitzant feines de pintura als carrers de les urbanitzacions d’Alta Maresma i Can Torrent. Aquestes actuacions formen part del projecte executiu de “Millora de mobilitat, supressió de barreres arquitectòniques i actuacions de reordenació i calmat del tràfic rodat en els sectors d’Alta Maresma i Can Torrent” que també inclou les obres que s’han estat executant als carrers Alps, Bulnes i Costabona. Els treballs de pintura crearan zones d’aparcament en tots els carrers per tal de limitar-lo en altres seccions de carrers amb poca visibilitat i que poden suposar un perill per als vehicles que hi circulen. S’ha començat amb la pintura de línies grogues que limiten l’aparcament i posteriorment se seguirà amb la pintura blanca, que crearà zones d’aparcament. També hi haurà nous senyals de circulació, tant horitzontals com verticals.

IDAE FEDER 4622 - L’Ajuntament reordena la circulació d’alguns carrers de l’Alta Maresma i Can Torrent per reduir la contaminació

L’objectiu és disminuir les emissions de CO₂ en més d'un 10%, fomentar l'ús de la bicicleta i del desplaçament a peu dins de la urbanització

L'Ajuntament de Santa Susanna ha reordenat la circulació de diversos carrers de les urbanitzacions de l’Alta Maresme i Can Torrent per reduir les emissions de CO2 produïdes pel trànsit rodat de vehicles de motor. Les actuacions també persegueixen fomentar l’ús de la bicicleta per a desplaçar-se. En el conjunt de mesures adoptades s’han fet millores d'accessibilitat i rutes de prioritat pels vianants. Tot forma part de la política de l’Ajuntament d’apostar per la sostenibilitat i la innovació, com queda demostrat amb la regidora de nova creació que vetlla per aquests temes.

A l’Alta Maresma i a Can Torrent s’han creat carrers de prioritat invertida i plataforma única, eixamplament de voreres, modificant la senyalització de carrers, creant rutes i espais d'aparcament per a bicicletes i millorant l'accessibilitat per persones amb mobilitat reduïda. Amb totes aquestes accions es pretén disminuir les emissions de CO₂ produïdes pel trànsit rodat en més d'un 10% sobre les comptabilitzades anteriorment.

Durant el mes de juny es van fer treballs de senyalització viària per pacificar la mobilitat, augmentar la seguretat viària, disminuir els conflictes i la velocitat dels vehicles. També es contempla que els carrers Himàlaia, Dosrius, Sagitari, i una part del carrer Bulnes i del carrer Aquari sigui de direcció única.

Mesures obertes a revisió

Totes aquestes mesures que ha adoptat el govern són provisionals. A mitjan setembre, l’alcalde Joan Campolier té previst reunir els veïns de les zones on s’ha actuat per analitzar-les, avaluar-les i, si calgués, rectificar aquells aspectes que a la pràctica no hagin aconseguit els objectius desitjats.

  

FEDER-EELL-2020-004154 L'ajuntament de Santa Susanna rebrà una ajuda de l'Unió Europea de 216.336,99 euros per les obres de millora de la mobilitat i accessibilitat del carrer Santa Ramon, parc del Colomer i davant l'accès a l'escola Montagut.

   

L'objecte del projecte consisteix en la millora de mobilitat i accessibilitat urbana en el municipi de Santa Susanna.
L'objectiu de les actuacions és reduir el consum final d'energia i les emissions de diòxid de carboni, actuant sobre la mobilitat urbana fomentant l'ús de maneres no consumidores d'energia fòssil. Entre les actuacions eligibles dins d'aquesta línia es troben aquelles vinculades a la promoció de la mobilitat per als vianants i a la reordenació i disseny urbà.
En concret s'han realitzat les següents actuacions:
- Millora de la mobilitat per als vianants entre els carrers adjacents i accés a l'escola per a fomentar l'ús del camí escolar a peu, reduint l'ús del vehicle particular i per tant les emissions que aquest genera, així com fomentar hàbits més saludables.
- Actualització del pla de millora urbana sostenible.

Aquesta obra es troba en fase de finalització, certificació i justificació. L'ajuda va arribar estant ja adjudicada la realització de les obres.

L'ajuda atorgada serà objecte de cofinançament pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) en el marc del Programa Operatiu de Creixement Sostenible 2014-2020, dins de l'Objectiu Temàtic 4 – Economia Baixa en Carboni.  L'import de l'ajuda correspon al 50% del projecte presentat que tenia previst una inversió total de 432.673,99 euros.

   

   

FEDER-ELL-2020-004292 L'Ajuntament de Santa Susanna rep una ajuda de l'Unió Europea de 300.000€ per la renovació de la instal.lació de l'enllumenat públic

FEDER-EELL-2020-004292
L'ajuntament de Santa Susanna rep una ajuda de l'Unió Europea de 300.000 euros per la renovación de la instal·lació de l’enllumenat públic municipal exterior en el nucli urbà del municipi.

Aquesta tecnologia està considerada ecològica i, per tant, respectuosa amb el medi ambient. Redueix el consum notablement, millora la qualitat lumínica i, a diferència de les bombetes fluorescents, no contenen mercuri. Això significa que el seu reciclatge és més senzill i respectuós amb el medi ambient.


El projecte consisteix en la substitució de 1.129 de les 3.101 lluminàries existents, per noves de tecnologia LED de major eficiència energètica i equipades amb equips electrònics de regulació i control.
Respecte als quadres de comandament, el projecte contempla actuacions sobre 29 dels 46 existents en el municipi (entre quadres i subquadres).


Amb aquesta actuació es disminuiirà la potència de 96,74 kW a 47,21 kW i s'aconseguirà un estalvi energètic estimat del 51%.
L'ajuda atorgada és objecte de cofinançament pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) en el marc del Programa Operatiu de Creixement Sostenible 2014-2020, dins de l'Objectiu Temàtic 4 – Economia Baixa en Carboni. L'import de l'ajuda correspon al 50% del projecte presentat que tenia previst una inversió total de 600.000 euros.

Gairebé el 75% de l’enllumenat públic de Santa Susanna ja és ecològic. Aquest és un pas més de l’alcalde Joan Campolier en la seva aposta per les tecnologies netes i sostenibles, com es va demostrar amb la creació de l’àrea de Sostenibilitat i Innovació en mans de la regidora Sílvia Vives.

 

 

FEDER-EELL-2020-004622 L'Ajuntament de Santa Susanna rebrà una ajuda de l'Unió Europea de 499.750€ pel projecte de les obres de millora en els sectors Alta Maresma i Can Torrent.

FEDER-EELL-2020-004622
L'ajuntament de Santa Susanna rebrà una ajuda de l'Unió Europea de 499.750,euros pel projecte de les obres de millora de la mobilitat, supressió de barreres arquitectòniques i actuacions de reordenació i calmat de tràfic rodat en els sectors Alta Maresma i Can Torrent.
L'objecte del projecte és reduir el consum final d'energia i les emissions de diòxid de carboni en el municipi de Santa Susanna.
Les actuacions es desenvolupen en dues mesures:
• Mesura 8: Consisteixen a millorar la mobilitat, supressió de barreres arquitectòniques i actuacions de reordenació i calmat del trànsit rodat en els sectors Alta Maresma i Ca Torrent, segons el PLA DE MOBILITAT URBANA SOSTENIBLE EN EL MUNICIPI DE SANTA SUSANNA, per a afavorir la mobilitat per als vianants entre els carrers, millorar i fomentar l'ús del camí escolar, realitzar la reordenació del trànsit rodat per al seu calmat i la reducció de l'ús del vehicle particular, i per tant, les emissions que aquest genera, així com fomentar hàbits més saludables. Amb aquesta actuació s'aconseguirà un canvi modal, i un estalvi energètic del 28%. • Mesura 6: S'escometrà la renovació de l'enllumenat públic en la zona englobant aquestes actuacions actuant en 200 punts de llum, substituint les actuals lluminàries proveïdes de llums de tecnologia de descàrrega d'alta pressió de mercuri amb halogenurs metàl·lics (HM), de descàrrega de vapor de sodi d'alta pressió (VSAP) i de descàrrega d'alta pressió de vapor de mercuri (VM), per lluminàries LED més eficients, i actualitzant 2 dels 36 quadres de comandament existents per a adaptar-los a la normativa vigent.
Amb aquesta actuació es disminuirà la potència de 26,729 kW a 12,870 kW, i s'aconseguirà un estalvi energètic estimat del 51%.
Aquesta obra es troba en fase d’execució.
L'ajuda atorgada serà objecte de cofinançament pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) en el marc del Programa Operatiu de Creixement Sostenible 2014-2020, dins de l'Objectiu Temàtic 4 – Economia Baixa en Carboni. L'import de l'ajuda correspon al 50% del projecte presentat que tenia previst una inversió total de 999.500 euros.

FEDER-EELL-2020-004293 L'Ajuntament de Santa Susanna rebrà una ajuda de l'Unió Europea de 174.500€ per l'autoconsum elèctric.

FEDER-EELL-2020-004293
L'ajuntament de Santa Susanna rebrà una ajuda de l'Unió Europea de 174.500 euros per l’autoconsum elèctric a diversos edificis municipals mitjançant energia fotovoltàica.
L'objecte del projecte consisteix en la instal·lació de panells solars fotovoltaics sense sistema d'acumulació elèctrica i amb sistema de mesurament i registre de potència i de dades solars per a autoconsum per a dotar de subministrament elèctric de l’Escola Santa Susanna i el Centre Cívic del municipi.
- La potència del generador fotovoltaic per a la instal·lació del Col·legi és de 33kWp (91 panells fotovoltaics) i la potència nominal de l'inversor és de 30kW. - La potència del generador fotovoltaic per a la instal·lació del Centre Cívic és de 77kWp (212 panells fotovoltaics) i la potència nominal de 2 els inversors de 33kW i 40kW.
Aquesta obra es troba en fase d’execució.
L'ajuda atorgada serà objecte de cofinançament pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) en el marc del Programa Operatiu de Creixement Sostenible 2014-2020, dins de l'Objectiu Temàtic 4 – Economia Baixa en Carboni. L'import de l'ajuda correspon al 50% del projecte presentat que tenia previst una inversió total de 349.000 euros.
La finalització de les obres estan previstes abans del començament del curs escolar.