Patrimoni cultural

Introducció

Des de la regidoria de Cultura s’ha impulsat un projecte global per intervenir sobre el patrimoni arquitectònic de Santa Susanna.

S’han iniciat diferents línies de treball que han tingut com a primer objectiu conèixer l’abast d’aquest patrimoni i la seva rellevància. Per acomplir aquest objectiu ens hem adreçat a les diferents administracions que tenen competències en la matèria i que ens han donat l’assessorament, les pautes, eines i ajuts econòmics per portar endavant aquest projecte: Generalitat, Diputació de Barcelona i Consell Comarcal del Maresme.

En segon terme, i no per això menys important, el que es pretén amb aquest treball és donar valor afegit a la nostra cultura, fomentar el sentiment de pertinença amb el municipi, així com també per a la promoció turística. Des de la regidoria de Cultura s’ha cregut que aquest treball ha de servir per donar valor i respecte per a uns elements que són clau des del punt de vista històric, ja que ens ajuden a comprendre la nostra evolució com a poble.

Inventari del patrimoni arquitectònic i arqueològic del municipi

Aquest inventari inclou informació relativa al patrimoni arquitectònic i la localització dels jaciments arqueològics del municipi segons consta a la carta arqueològica de la Generalitat, a més de les fitxes són: nom, adreça, coordenades utm, accés, èpoques, estil, conservació (global, entorn immediat, entorn proper), materials, ús original, ús actual, protecció, descripció, fotografies i localització al plànol.

Aquest document és una eina d’ús intern ja que conté dades protegides. És molt útil com a eina de treball, sobretot de cara al Planejament Urbanístic. Ha arribat a mans de l’ajuntament el 2009. Va ser sol·licitat al Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural el 7 d’abril de 2008. Aquest servei no té cap cost econòmic per l’Ajuntament.

Mapa de Patrimoni cultural

Els mapes de patrimoni cultural són una eina de coneixement que pretén recollir exhaustivament el patrimoni immoble, moble, documental, immaterial i natural d'aquells municipis que en sol·liciten la realització, per tal que es puguin establir mesures de recerca, protecció, conservació i rendibilització social.

El mapa ve acompanyat d'una memòria que fa una valoració global del conjunt patrimonial del municipi.

La presència d'un element dins el mapa de patrimoni no implica cap més protecció legal que aquella que s'especifica a l'apartat corresponent.

L’Oficina de Patrimoni de l’àrea de Cultura de la Diputació de Barcelona va entregar a l’Ajuntament –el 12 de maig de 2010- el Mapa de Patrimoni cultural i natural de Santa Susanna. El mapa és una eina clau perquè la gestió del nostre patrimoni es faci d’una manera planificada i eficient. Aquest treball tenia per objectiu conèixer la riquesa cultural i natural del nostre municipi per poder, posteriorment, establir les bases de treball per la seva protecció i difusió. Aquest objectiu avui és un repte assolit.

Aquest treball, endegat per la Regidoria de Cultura, ha estat possible gràcies a la col·laboració desinteressada de molts veïns del municipi, juntament amb la professionalitat dels tècnics de l’empresa Actium Patrimoni Cultural, que han estat treballant durant més d’un any sobre el terreny. Des d’aquí us donem el més sincer agraïment. Aquesta col·laboració no voldríem que s’acabés aquí. El Mapa és una eina de treball orgànica, viva i que, per tant, s’ha d’anar alimentant i necessita de les vostres aportacions. Segur que hi ha algunes mancances, que podeu completar la informació que hi apareix, que teniu propostes que seran molt benvingudes i que cal que en feu arribar per poder-les esmenar.

Aquest mapa inclou tot el relacionat amb el patrimoni cultural de Santa Susanna, des del patrimoni arquitectònic fins al paisatgístic, etnogràfic, fotogràfic, etc., ja siguin béns públics o privats. D’ells es despendrà una proposta d’intervenció, protecció i millores.

El cost total d’aquest projecte és de 8.333,44 €, que es finança de la següent manera: 80% del cost va a càrrec de la Diputació de Barcelona (6.666,75€) i el 20% restant va a càrrec de l’Ajuntament de Santa Susanna (1.666,69€).

Declaració de béns cultural d'interès local (BCIL)

Dins les línies de treball de la regidoria de Cultura en l’àmbit del patrimoni de Santa Susanna es va fixar l’objectiu de donar protecció als monuments, edificis i espais del poble per tal de revaloritzar-los, estudiar-los i aplicar totes aquelles mesures per a la seva conservació, millores i, també, per donar-los a conèixer.

El municipi té competència per donar protecció a béns –ja siguin privats o públics- i declarar-los Béns Culturals d’Interès Local (BCIL). Aquesta designació fa que qualsevol intervenció sobre aquest bé sigui consultada als Serveis Tècnics municipals i també, a la Generalitat per tal que es faci amb la màxima cura i respecte. Més enllà d’això, el que s’ha cregut des de la regidoria és que aquesta denominació havia de servir per donar valor i respecte per a uns elements que són clau des del punt de vista històric i que donen identitat al municipi.

El criteri que es va seguir per aquest nomenament va ser el de reconèixer en un primer moment aquells monuments que havien d’ajudar-nos a resseguir el perfil històric del municipi, a més d’aquells que podien rebre una certa amenaça.

Els elements són:

- Búnquer de la Costa

- Capella del Sant Crist de Balasch

- Paret d’en Ratés

- Molí fariner d’en Jordà

- Masia de Can Ratés

- Capella de Santa Susanna

- Mas Parera i Can Salvi

- Torre de Montagut

El tràmit que es va seguir per aquest nomenament és l’aprovació del Ple el 22 de maig de 2008, passar-ho al Consell Comarcal, perquè som un municipi més petit de 5.000 habitants i la llei ho preveu així, i passar-ho tot al Departament de Cultura per la seva inscripció a l’inventari de béns.

Els propietaris han sigut degudament informats dels béns objecte de la declaració, així com del projecte de restauració en els casos que s’ha calgut necessària la intervenció.

Aquesta declaració va acompanyada d’un informe tècnic elaborat per Catpatrimoni (webcultura) sobre cada un dels elements.

S’ha realitzat la restauració i adequació d’aquests béns: el Búnquer de la Guerra Civil, la  Paret d’en Ratés i la Torre de guaita de la Masia de Can Ratés.

En data 27 d’agost del 2012, l’Ajuntament incoa expedient administratiu per a la declaració com a Bé Cultural d’Interès Local dels següents elements patrimonials:

- Masia Can Rabassa

- Masia Can Torrent

- Masia Can Jordà

- Masia Can Gelat

- Pintures murals de l’església de Santa Susanna

El Consell Comarcal del Maresme, per acord de data 16 de juliol de 2013, va aprovar inicialment la declaració com a BCIL dels elements esmentats, els quals posteriorment van ser inscrits a l’inventari de béns del Departament de Cultura.

Aquesta declaració va acompanyada d’un informe tècnic elaborat per l’empresa Antequem sobre cada un dels elements.

Catàleg del Patrimoni del Maresme

Des del Consell Comarcal se’ns va requerir informació a través de l’empresa ATCsig, per elaborar el Catàleg de Patrimoni Cultural del Maresme. Aquest catàleg inclou tots els aspectes del patrimoni: cultural, natural, arquitectònic, etnogràfics i documentals.

Darrera actualització: 07.11.2017 | 19:40
Darrera actualització: 07.11.2017 | 19:40