POUM

Pla de Participació Ciutadana del POUM de Santa Susanna

El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal és, per a un municipi, el document clau que ordena i regula el seu futur, de manera sostenible i equilibrada.

Defineix el model de vila que es vol assolir a partir de:

• Analitzar i detectar els problemes i a resoldre les mancances en matèria urbanística

• Definir el model de ciutat- territori que es desitja

• Proposar una estructura (viari, espais lliures i equipaments) que ha de ser la que proporcioni qualitat de vida a la població

• Ordenar les edificacions

• Regular tant les actuacions privades com les públiques

• Establir la forma de gestió de les actuacions i les prioritats

• Protegir el territori no urbà, el paisatge com a llegat històric, així com també el Patrimoni cultural i el mediambiental

- El POUM és un pla, no un projecte, i es va implementant durant molt de temps i per part de diversos agents. L’important del Pla és que doni coherència a les actuacions urbanístiques, i que sigui un instrument per a millorar les condicions actuals.

Taller de Participació

El dissabte 17 de febrer es va fer el taller de participació del POUM municipal, amb les següents activitats programades:

10:00h Presentació institucional (Ajuntament)

10:10h Presentació de la jornada (EDAS)

10:15h Presentació Avanç del Pla (equip redactor)

10:45h Distribució en grups de treball (EDAS)

10:50h Debat als grups (EDAS)

13:15h Posada en comú (EDAS)

13:30h Tancament sessió (Ajuntament)

 

Al·legacions i consulta de plànols

Per dubtes o al·legacions sobre el POUM, l’equip redactor va atendre amb cita prèvia, els següents dies:

Dimarts dia 20 de febrer de 16 a 19 hores

Divendres 23 de febrer de 10 a 14 hores

Dimarts dia 27 de febrer de 16 a 19 hores

Divendres dia 2 de març de 10 a 14 hores

Divendres 16 de març de 10 a 14 hores.

Dimarts 20 de març de 16 a 19 hores.

La data límit per a la presentació de consideracions, propostes i/o al.legacions, va finalitzar el divendres 23 de març de 2018.

L’Ajuntament va posar a disposició dels veïns de Santa Susanna els plànols de l’Avanç de Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM), durant el mateix termini a la Biblioteca Vella.

Assabentat del document d'avanç del POUM i document d'abast de l'estudi ambiental estratègic

Una vegada el Ple de l’Ajuntament de 31 de juliol va donar per finalitzats els treballs de l’avanç del POUM, i recollides les aportacions, suggeriments i propostes dels ciutadans, amb l'assabentat del document d'avanç dels POUM i el document d'abast de l'estudi ambiental estratègic, l’equip redactor s’ha posat a treballar en la formació del document complet, i ja amb el nivell de detall necessari, que haurà d’ordenar urbanísticament el municipi en els propers anys.

Quan l’equip redactor lliuri els treballs a l’Ajuntament, el següent tràmit serà l’aprovació inicial per part del Ple i, seguidament,  la seva exposició pública per termini d’un mes durant el qual tots els interessats podran examinar-lo i presentar les al·legacions que considerin oportunes.

 

 

 

 

Plans i campanyes

Darrera actualització: 25.09.2018 | 13:05