Policia Local

Notícies

  • 29 d'abril de 2019 Procés selectiu per a la provisió de 4 places d'agent interí de la Policia Local de Santa Susanna

    ANUNCI sobre aprovació de les bases que han de regir el procés selectiu per a la provisió de 4 places d'agent interí de la Policia Local de Santa Susanna amb caràcter de personal funcionari en règim d'interinitat per execució de programes de caràcter temporal, mitjançant concurs oposició lliure amb creació d'una borsa de treball.

    Per resolució de data 12 d'abril de 2019, s'ha acordat aprovar i fer públiques les bases que han de regir el procés selectiu per a la provisió de quatre places d'agent interí de la Policia Local per execució de programes de caràcter temporal mitjançant concurs-oposició lliure, amb creació d'una borsa de treball, que s'insereixen com a Annex al present anunci.

    El termini de presentació d'instàncies serà de 20 dies naturals a partir de l'endemà de la publicació de les bases en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

    Santa Susanna, 12 d'abril de 2019.

Darrera actualització: 07.03.2019 | 19:12