Bonificacions Servei Aigua

Dimarts, 2 de d’octubre de 2018 a les 00:00

LES BONIFICACIONS DEL SERVEI D’AIGUA DE SANTA SUSANNALES BONIFICACIONS DEL SERVEI D’AIGUA DE SANTA SUSANNA

 

Els abonats de Santa Susanna disposen de tres tipus de bonificacions en el seu servei de subministrament d’aigua, en funció del consum i les característiques de cada llar

Santa Susanna, 20 de setembre del 2018.- En els darrers anys, les llars dels municipis de Catalunya han experimentat canvis socials i ambientals en relació amb el consum d’aigua.

Per això, des dels Ajuntaments s’ha impulsat la incorporació al sistema tarifari de criteris socials, que considerin la capacitat econòmica de les persones, i criteris ecològics, que premiïn el consum responsable i l’estalvi d’aigua. Amb l’objectiu d’adaptar les tarifes a la realitat social que ens envolta, l’Ajuntament de Santa Susanna i l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) posen a l’abast dels abonats d’aquest municipi tres tipus de bonificacions:

Les bonificacions per a llars amb més de tres persones

Tarifa especial que afecta als conceptes aigua i cànon, sempre que convisquin a l’habitatge més de 3 persones. Es redueix la dimensió de les unitats de convivència bàsica de 4 a 3 persones. Tots els habitatges que acreditin que hi conviuen 4 persones o més poden sol·licitar l’ampliació de trams de la tarifa de l’aigua i del cànon de l’aigua bonificant una part de l’aigua consumida.

Un altre col·lectiu que pot sol·licitar la bonificació per ampliació de trams són les llars amb persones amb grau de disminució. D’aquesta manera, cada persona amb grau de disminució superior al 75% o amb un nivell III de dependència reconegut per resolució de l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials computa com a dues persones a efectes de considerar l’ampliació de trams.

Com funciona la bonificació per més de 3 persones?

  • Els habitatges residència habitual en què convisquin més de tres persones.
  • El primer tram de consum s’incrementarà en 3 m3 al mes per cada persona addicional, tant en l’aigua com en el cànon de l’aigua.
  • El segon tram de consum s’incrementarà en 2 m3 al mes per cada persona addicional, tant en l’aigua com en el cànon de l’aigua.
  • El tercer tram de consum s’incrementarà en 1 m3 al mes per cada persona addicional, en el cànon de l’aigua.

Les tarifes reduïdes

Tarifa especial que afecta als conceptes de quota d’aigua i consum d’aigua, amb una tarifació reduïda.

Bonificació disponible per als usuaris pensionistes majors de 65 anys els ingressos dels quals no excedeixin de dues vegades i mitja l’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples (IPREM) o quatre vegades si conviuen dues persones al mateix habitatge. En aquest cas s’apliquen tarifes especials a la quota fixa del servei i als blocs de consum.

El cànon social

Bonificació sobre el concepte de “cànon de l’aigua” aplicable en l’habitatge habitual sempre que no es superi el límit del primer tram, 27 m3/trimestre o equivalent si són famílies nombroses (més de tres persones).

Poden gaudir del cànon social persones i unitats familiars que hagin acreditat que es troben en situació de vulnerabilitat econòmica o en situació de risc d’exclusió residencial mitjançant informe dels Serveis Socials de l’Ajuntament, o que compleixin alguna de les altres situacions detallades al web de l’ACA.

En el cas de les bonificacions per a llars amb més de tres persones i el cànon social, la sol·licitud es pot fer a l’oficina del servei municipal de l’aigua, a les oficines de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) o en línia a través de la web de l’ACA. Les tarifes reduïdes per a pensionistes majors de 65 anys es poden sol·licitar a l´Ajuntament de Santa Susanna, que determina també la documentació a aportar per aplicar la bonificació.

En cas de requerir més informació o resoldre dubtes, us podeu dirigir al telèfon d’atenció al client gratuït de SOREA: 900 405 070, disponible de dilluns a divendres des de les 8:00h fins a les 21:00h hores en horari continu, o consultar la web de Sorea.

Darrera actualització: 03.10.2018 | 17:34