Resultats proves exercicis 4, 5 i 6 - Places Agent de la Polícia Local

Dilluns, 12 de de juliol de 2021 a les 12:00

Resultats de les proves dels exercicis 4t, 5è i 6è de la fase d'oposició del procés de selecció mitjançant el sistema de concurs oposició lliure, de 3 places d'agent de la Policia Local i la creació d'una borsa de treball d'agents en règim d'interinatge

El 8 de juliol de 2021 ha tingut lloc la realització de la prova del 4t exercici de la fase d’oposició del procés d’acord amb la 7a base de la convocatòria, que és obligatòria i eliminatòria, consistent en la prova d’aptitud física, i constant de les subproves que s’especifiquen en l’annex 1 de les bases, i es qualificarà d’apte/a o no apte/a.

Seguidament, als aspirants que continuen en el procés, se’ls hi realitzat la prova del 5è exercici de la fase d’oposició del procés d’acord amb la 7a base de la convocatòria, consistent en la prova pràctica de competències, que té caràcter obligatori i eliminatori es qualifica de 0 a 10. La puntuació mínima per superar aquesta prova serà de 5 punts.

Es continua el procés amb els aspirants que han superat les dues proves anteriors, realitzant el psicotècnic, que té caràcter obligatori i eliminatori, que és la prova del 6è exercici de la fase d’oposició del procés d’acord amb la 7a base de la convocatòria, el qual es qualifica com apte/a o no apte/a.

Un cop finalitzades les proves dels exercicis de la fase d’oposició, el Tribunal Qualificador, procedeix a la valoració dels mèrits al·legats dels aspirants que han superat les proves anteriors, en base a la 8a base de la convocatòria.

Una vegada finalitzades les qualificacions de les proves corresponents de l’exercici 1r a l’exercici 6è, de la fase d’oposició del procés, d’acord amb la base 7a de la convocatòria, de les persones aspirants, es relaciona les persones aprovades per ordre de puntuació total obtinguda, inclòs la valoració de mèrits.

En els aspirants els hi resta pendent de realitzar el 7è exercici de la fase d’oposició del procés, segons la 7a base de la convocatòria, corresponent al reconeixement mèdic, que es obligatori i eliminatori, que es realitzarà el divendres 16 de juliol de 2021, prèvia notificació de l’horari assignat a cada aspirant.

Podeu consultar el document aquí

 

Darrera actualització: 12.07.2021 | 15:01