Ja es pot demanar la subvenció corresponent a l’IBI del 2020

Dijous, 25 de febrer de 2021 a les 09:00

El període per presentar les sol·licituds comença aquest 25 de febrer i finalitza al cap de vint dies hàbils, és a dir, el 25 de març.

El Butlletí Oficial de la Província (BOP) publica avui les bases reguladores per sol·licitar la subvenció de l’Impost de Bens Immobles (IBI) corresponent a l’any 2020. Es tracta d’una subvenció sobre l’import de la quota líquida de l’impost de l’habitatge habitual.

[Llegeix-ne més a continuació]

A QUI VA DIRIGIT?

Va destinat a col·lectius de persones amb una situació econòmica desfavorida. És a dir, a persones en situació d’atur, que rebin prestació de viduïtat, jubilació, per invalidesa total o parcial, que es trobin en situació d’incapacitat laboral transitòria, o que tinguin reconeguda la invalidesa o la incapacitat amb especificació del grau. També va dirigit a treballadors per compte aliena o autònoms, que siguin subjectes passius de l’impost sobre els béns immobles corresponent al seu domicili habitual, o bé siguin llogaters del seu domicili habitual, els quals el propietari repercuteixi l’impost i que reuneixin els requisits establerts en les bases.

 

QUIN ÉS L’IMPORT MÀXIM?

L’import màxim de la subvenció és del 40% del valor del rebut de l’IBI i de 461,07 € màxim (40% del rebut mig de l’ús residencial a Santa Susanna). No es podran concedir subvencions per una quantia superior al crèdit disponible. L’import de la subvenció es determinarà prenent com a referencia la quota líquida de l’impost sobre béns immobles de l’habitatge habitual, corresponent a l’exercici 2020. La subvenció s’aplicarà només a l’habitatge i no se subvencionarà ni l’aparcament ni el traster en propietat. L’import subvencionat ha de ser superior a 20 €.

 

QUINES SÓN LES CONDICIONS?

Per demanar la subvenció cal ser propietari/ària i/o usufructuari/ària de l’habitatge (ha de constar com a subjecte passiu de l’IBI) en data 1 de gener de 2020. Es tindran en compte els ingressos procedents de tots els membres de la unitat de convivència. La persona que ho sol·liciti i els membres de la unitat de convivència han d’estar empadronats al domicili per al qual es demana l’ajut com a mínim des de l’1 de gener de 2020. També han d’estar al corrent de les obligacions fiscals amb l’Ajuntament i la resta d’administracions.

El termini per a demanar les subvencions comença avui i s’allargarà durant els propers 20 dies hàbils. Això significa que el termini màxim per a demanar-ho acaba el 25 de març d’aquest any.

 

Més informació als pdf adjunts.

Darrera actualització: 25.02.2021 | 10:52