Document únic de protecció civil municipal

El Decret 155/2014, de 25 de novembre, pel qual s’aprova el contingut mínim per a l’elaboració i homologació dels plans de protecció civil municipals i es regula el procediment per a la seva tramitació conjunta, estableix que els municipis subjectes a l’elaboració d’aquests plans, com ara Santa Susanna, han de redactar un document únic de protecció civil municipal (DUPROCIM).
 

Aquest document determina la planificació de la protecció civil en l’àmbit del municipi i inclou tots els riscos que li afecten, d’acord amb els diferents plans i amb l’estructura i el contingut mínim de l’annex del referit decret:

Annex

Document únic de protecció civil municipal

L’estructura del contingut mínim del Document únic de protecció civil municipal per a la planificació en aquesta matèria conté els apartats següents:

 

Document 1: Generalitats i organització municipal.

1. Introducció, normativa i disposicions legals.

2. Dades generals del municipi.

3. Organització municipal de protecció civil.

3.1. Estructura, funcions i responsabilitats.

3.2. Centres de coordinació. 3.2.1. Centre Receptor d’Alarmes (CRA).

3.2.2. Centre de Coordinació Municipal (CECOPAL) i altres centres de coordinació.

4. Programa i procediment d’implantació, simulacres, manteniment, revisió i actualització.

5. Bases per al pla de recuperació previst a l’article 31 de la Llei 4/1997.

 

Document 2: Anàlisi del risc.

1. Risc territorial (bàsic)

2. Riscos especials (els obligats i els recomanats)

3. Riscos específics

 

Document 3: Vulnerabilitat municipal.

1. Àrees o sectors d’afectació (per a cada risc).

2. Elements vulnerables.

 

Document 4: Procediments operatius per risc.

1. Procediment operatiu (per risc).

1.1. Criteris d’activació. Nivells.

1.2. Tasques preventives i operatives associades a cadascun dels nivells.

1.3. Avisos: organització, sistemes i recorreguts d’avís.

1.4. Procediments de relació i d’integració amb els plans d’àmbit superior.

2. Mesures de protecció a la població

2.1. Execució de l’evacuació

2.2. Zones d’allunyament

2.3. Pautes de confinament

3. Centres d’acollida. Tipologia.

 

Document 5: Fitxes d’actuació.

 

Document 6: Directori telefònic i catàleg de mitjans i recursos.

 

Document 7: Cartografia específica (per a cada risc).

 

Darrera actualització: 19.09.2019 | 23:29