Pre-inscripció i matriculació per a l'Escola d'Educació Infantil de 1r. Cicle de Santa Susanna pel curs 2023-2024

Dijous, 4 de de maig de 2023 a les 13:10

Properament s’obrirà el període de preinscripció pel curs escolar 2023-24 del nostre centre, regulat pel Decret 11/2021 de 16 de febrer, de la programació de l’oferta educativa i el procediment d’admissió en els Centres d’educació del Servei de Catalunya, i per la Resolució EDU/507/2023, de 16 de febrer, per la qual s’aproven les normes de preinscripció i matrícula d’alumnes als centres del Servei d’Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2023-24.

- Poden ser admesos a l’escola, els infants nascuts els anys  2021, 2022 i 2023.-

Sobre el calendari del procés:

El calendari del procés de preinscripció i matriculació, que es durà a terme a l’Ajuntament de Santa Susanna,  és el següent:

- Publicació de l’oferta                                                     Del 3 al 5 de maig

- Presentació de les sol.licituds (telemàtica o presencial)       Del 8 al 19 de maig

- Publicació de les llistes amb el barem                              1 de juny

- Reclamacions a les llistes del barem                               2 al 8 de juny

- Sorteig del número de desempat                                     9 a l’13 de juny

- Publicació llistes admesos  definitives                              15 de juny         

- Període de matriculació                                                 Del 16 al 22 de juny, ambdós inclosos.

    

Sobre la presentació de les sol.licituds de preinscripció:

1.- Es pot presentar la sol.licitud de preinscripció i la documentació acreditativa de manera telemàtica a través de la web http:/www.stasusanna.cat, tràmit instància genèrica:

stasusanna.cat/seu-electronica/serveis-i-tramits/tramits-i-gestions/instancia-generica.html

adjuntant el model de sol.licitud disponible al web degudament emplenat i signat i la documentació oportuna escanejada, en document apart.

Un cop rebuda la sol.licitud, i si hi ha cap dubte sobre la seva veracitat, es podrà requerir la presentació de documentació original i/o demanar documentació alternativa addicional per comprovar les circumstàncies al.legades.

2.-  Pels casos en què els sol.licitants no puguin fer la presentació telemàtica de la manera expressada en el punt anterior, es podrà fer presencialment al registre de l’Ajuntament, de dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores.

 

Sobre la documentació a presentar:

S’haurà de presentar el full de sol.licitud disponible al web, signat, adjuntant-hi a més, la següent documentació:

  a) Documentació identificativa: (en el cas de presentació telemàtica, escanejada en document apart)

-  Certificat electrònic de la inscripció de naixement o original del llibre de família, o altres documents relatius a l’afiliació.

  • Original del DNI o NIE del pare, mare o tutor/a que signa la sol.licitud.
  1. Documentació acreditativa dels criteris de prioritat (només s'ha de presentar pels criteris al.legats) : (en cas de presentació telemàtica escanejada)
  • Existència de germans al centre, o pares o tutors legals que hi treballin. (No cal presentar documentació, el centre ho comprova directament)
  • La proximitat del domicili de l'alumne es comprova directament per l’Ajuntament. Si el domicili familiar que consta no coincideix amb el del DNI de la persona sol.licitant, també cal el resguard de la renovació d'aquest document.
  • Proximitat del domicili del lloc del treball del pare/mare o tutor:  còpia del contracte laboral o certificat emès per l’empresa, en cas d’autònom Model 036 AEAT.
  • Renda per càpita de la unitat familiar, documentació acreditativa de ser beneficiari/ària de la prestació econòmica de la renda mínima d’inserció.
  • Discapacitat de l'alumne, pare, mare tutors o germans. (igual o superior al 33%): Targeta acreditativa o certificat de discapacitat emès pel DTAF, Seguretat Social o organismes competents.
  • Condició legal de familia nombrosa o família monoparental: Carnet de família nombrosa  o monoparental vigent.
  • Per trasllat forçós derivat d’actes de violència de gènere: Documentació acreditativa.

Sobre la publicació de les llistes del barem i de les llistes d’assignacions i/o d’espera.-

Les llistes que es fan públiques durant el procés de preinscripció, amb les dades personals dels sol.licitants anonimitzades, es publicaran al web de l’Ajuntament: www.stasusanna.cat.

Sobre les reclamacions a la llista de barem provisional.-

La presentació de reclamacions a les dades publicades en la llista de barem provisional, es farà, de manera telemàtica a través de la web http:/www.stasusanna.cat, tràmit instància genèrica:

stasusanna.cat/seu-electronica/serveis-i-tramits/tramits-i-gestions/instancia-generica.html

Sobre la matrícula a la llar d’infants.-

El tràmit de matrícula, que serà del 16 al 22 de juny, es podrà fer en dues modalitats:

1.- Comunicar la confirmació de la matrícula i l’enviament de la documentació necessària (Tarja sanitària, carnet de vacunació o certificat mèdic oficial en cas de no ternir-ne, i número de compte bancari per al càrrec dels rebuts) a través d’un correu electrònic a la bústia : alcaldia@stasusanna.org.

2.- En cas de no poder enviar la sol.licitud per mitjans telemàtics, es podrà fer presencialment de dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores.

Jornada de Portes Obertes

A més, i per resoldre dubtes, la Llar d'Infants Municipal de Santa Susanna organitza una Jornada de Portes Obertes el pròxim 21 d'abril. Cal reservar cita prèvia al telèfon 93 767 90 95

 

Darrera actualització: 05.05.2023 | 08:41