Inscripció a escoles bressol municipals

Preinscripció i matriculació als centres públics per a l'educació preescolar, de 0 a 3 anys.

Quin cost té:

L'establert a l'ordenança fiscal corresponent

Quan es dóna resposta:

- Presentació de les sol.licituds Del 30 d’abril a l’11 de maig
- Publicació de les llistes amb el barem 22 de maig
- Reclamacions a les llistes del barem 23, 24 i 25 de maig
- Sorteig del número de desempat Entre 23 i 25 de maig
- Publicació llistes admesos 1 de juny
- Període de matriculació Del 4 al 8 de juny

Qui pot sol·licitar-ho:

Els pares o tutors dels alumnes que han d'entrar a preescolar i dels que volen o han de canviar de centre.

Cal aportar:

 • Sol·licitud de pre-inscripció (adjunta al present tràmit), a més, la següent documentació:

  a) Documentació identificativa:
  - Original i fotocòpia del llibre de família, o altres documents relatius a l’afiliació.
  - Original i fotocòpia del DNI o NIE del pare, mare o tutor/a.
  b) Documentació acreditativa dels criteris de prioritat (només s'ha de presentar pels criteris al.legats) :
  • Existència de germans al centre, o pares o tutors legals que hi treballin. (El centre ho comprova directament)
  • La proximitat del domicili de l'alumne es comprova directament per l’Ajuntament. Si el domicili familiar que consta no coincideix amb el del DNI de la persona sol.licitant, també cal el resguard de la renovació d'aquest document.
  • Proximitat del domicili del lloc del treball del pare/mare o tutor: còpia del contracte laboral o certificat emès per l’empresa.
  • Renda per càpita de la unitat familiar, documentació acreditativa de ser beneficiari/ària de la prestació econòmica de la renda mínima d’inserció.
  • Discapacitat de l'alumne, pare, mare tutors o germans. (igual o superior al 33%): certificat de discapacitat emès pel DTAF, Seguretat Social o organismes competents.
  • Condició legal de familia nombrosa o família monoparental: Carnet de família nombrosa o monoparental vigent.
  • Malaltia crònica de l’alumne/a que afecti el sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs: Informe mèdic o certificat mèdic oficial.
  • Existència de pares, tutors o germans que han estat escolaritzats al centre (es comprova directament).
  • Per trasllat forçós derivat d’actes de violència de gènere: Documentació acreditativa.

Canals de tramitació:

 • Presencial

  A les oficines de l'Ajuntament, del dia 30 d'abril a l'11 de maig, de 9 a 14 hores

Darrera actualització: 24.04.2018 | 17:08