Exercici del dret de rectificació (LOPD)

Aquest tràmit us permet sol·licitar la rectificació de les seves dades personals quan siguin inexactes o incompletes.

La sol·licitud de rectificació l'interessat haurà d'indicar la dada o les dades errònies i la correcció corresponent, i haurà d'anar acompanyada de la documentació que ho justifica en cada cas.
 
Denegació del dret de cancel·lació de les dades 

L'Ajuntament podrà denegar la rectificació de les dades: 

- Si hi ha perill per a la defensa de l'Estat (article 23.1 LOPD). 
- Per qüestions de seguretat pública (article 23.1 LOPD). 
- Per protegir els drets i les llibertats de tercers (article 23.1 LOPD). 
- Per necessitats d'una investigació policial (article 23.1 LOPD). 
- Per assegurar el compliment de les obligacions tributàries (article 23.2 LOPD). 
- Si la Hisenda pública està inspeccionant la persona afectada (article 23.2 LOPD). 
- Si hi ha terminis legals de conservació de les dades (fins que no hagi passat el termini no es poden suprimir) (article 33.1 LOPD Reial Decret 1720/2007). 
- Ho impedeixi una llei o una norma de dret comunitari aplicable directament o quan aquesta llei o norma impedeixi al responsable revelar el tractament de les dades a què es refereix la cancel·lació (article 33.2 Reial Decret 1720/2007). 
 
En tot cas, l'Ajuntament haurà de justificar la denegació i informar l'afectat del seu dret a demanar la tutela de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades o de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, conforme al que disposa l'article 18 de l'LOPD.

Quin cost té:

Gratuït

Quan es dóna resposta:

La petició es resoldrà en el termini 10 dies a comptar des de la recepció de la sol·licitud o des del dia en què, si és el cas, s'hagin esmenat els errors de la sol·licitud.

Una vegada transcorregut aquest termini sense que de manera expressa es respongui a la petició, l'interessat pot interposar la reclamació que preveu l'article 18 de l'LOPD davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades o l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

Qui pot sol·licitar-ho:

Aquest dret és de caràcter personalíssim per la qual cosa només el pot exercir la persona afectada o el seu representant legal quan l'afectat ha estat declarat incapaç per exercir els seus drets o quan la persona afectada, és menor de 14 anys, o quan la persona afectada designi voluntàriament algú que la representi.

Canals de tramitació:

  • Presencial

    A les oficines municipals, de dilluns a divendres de 9 a 14 hores

Darrera actualització: 14.11.2022 | 14:06