Declaració responsable en matèria de salut alimentària

És el règim d’intervenció pel qual la persona interessada declara, sota la seva responsabilitat, les dades de l’establiment i de l’activitat i manifesta que compleix i aplica els requisits establerts a la legislació sanitària i que es compromet a mantenir-ne el compliment durant l’exercici d’aquesta activitat.

Se sotmeten a aquest règim els establiments i les  empreses alimentàries que manipulin, transformin, envasin, emmagatzemin o serveixin aliments per a la seva venda o entrega in situ al consumidor final, amb o sense repartiment a domicili, o a col·lectivitats. Aquests establiments també hi estan sotmesos quan subministren a altres establiments d’aquestes mateixes característiques, i es tracti d’una activitat marginal en termes tant econòmics com de producció, respecte de la realitzada per aquells, que es dugui a terme en l’àmbit de la unitat sanitària local, zona de salut o territori d’iguals característiques o finalitat que defineixi l’autoritat competent corresponent.

Ajuntament.

Àrea que tramita

Àrea municipal de gestió de les activitats i llicències i/o àrea de salut.

Classificació temàtica

Activitats i/o Salut pública.

Període de l’any en què es pot demanar

Durant tot l'any.

Termini de la sol·licitud

S’ha de presentar juntament amb la comunicació prèvia o declaració responsable de l’establiment si està subjecte a algun d’aquests règims.

Abans de l’inici de l’activitat si l’establiment està subjecte a llicència.

Requisits previs

  • Presentació simultània de la comunicació d’obertura o declaració responsable d’establiment.
  • Haver obtingut la llicència d’activitat de l’establiment si està subjecte a aquest règim.

Mitjans de pagament

Els que estableixi l’ordenança fiscal.

Documentació a aportar

Formulari de declaració responsable en matèria de salut alimentària per a establiment alimentari d’acord amb el model normalitzat.

Impresos del tràmit

Imprès de declaració responsable en matèria de salut alimentària.

Normativa

Reial decret 191/2011, de 18 de febrer, sobre registre general sanitari d’empreses alimentàries i aliments.

Silenci administratiu

No opera.

Vies de reclamació

Les ordinàries del procediment administratiu.

Altra informació d'interès

Quan el servei tècnic municipal comprovi les dades que hi ha a la declaració responsable i detecti qualsevol inexactitud, falsedat o omissió ho posarà en coneixement de la persona titular, que tindrà deu dies per corregir-la i/o perfeccionar-la.

Si la inexactitud, falsedat o omissió tenen caràcter essencial, el servei tècnic municipal elevarà proposta a l’òrgan municipal competent per tal que, prèvia audiència a la persona interessada, dicti un acte administratiu en virtut del qual es declari sense efecte la declaració.

Quin cost té:

El que estableixi l’ordenança fiscal.

Quan es dóna resposta:

No hi ha resolució.

Qui pot sol·licitar-ho:

La persona física o jurídica que vol obrir un establiment on es comercialitzen o serveixen aliments, o el seu representant legal. En aquest cas, s'ha de declarar la representació amb la qual s’actua.

Cal aportar:

  • Reviseu la descripció del Tràmit

Canals de tramitació:

Darrera actualització: 14.11.2022 | 13:39