Comunicació d'inici i modificació substancial d'activitat en un establiment amb projecte tècnic i certificat

Per a activitats de baix risc, d’acord amb la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica.

Mitjançant la Comunicació prèvia d'obertura l’interessat posa en coneixement de l’administració l’inici d’una activitat econòmica de baix risc, de les incloses en l’Annex II de la Llei 16/2015 de simplificació, (veure columna corresponent a “Comunicació prèvia” a la taula tècnica adjunta) i acompanya el projecte i certificat tècnics necessaris per al seu exercici.

Quin cost té:

La taxa estableixi l’ordenança fiscal.

Quan es dóna resposta:

No hi ha resolució.
Les comunicacions prèvies presentades d’acord amb el que estableix la normativa vigent, són eficaces des de la seva entrada al Registre general de l'Ajuntament, moment a partir del qual es pot exercir l'activitat comunicada, sempre que es disposi del comprovant de pagament de les taxes corresponents. La presentació de la comunicació prèvia faculta l’Ajuntament per verificar la conformitat de les dades que s’hi contenen.

Qui pot sol·licitar-ho:

La persona física o jurídica que vol exercir una o diverses activitats en un mateix centre o establiment, o el seu representant legal. En aquest cas s'ha de declarar la representació amb la qual s’actua.

Cal aportar:

  • 1.Comunicació prèvia d’obertura d’acord amb el model normalitzat que inclou la declaració responsable següent: • Que en cas d’actuar com a representant legal, es disposa de tots els poders necessaris per presentar la comunicació i rebre, si e
  • 2.Projecte tècnic signat per un tècnic competent.
  • 3.Certificat del tècnic competent que sigui responsable de la posada en funcionament de l’activitat, d’acord amb el projecte presentat.
  • 4.Llicències, autoritzacions o concessions relatives a la utilització o aprofitament de béns del domini públic, si escau (referència a aquestes, si les atorga l’Ajuntament).
  • 5.Autorització d’abocaments d’aigües residuals a la llera pública o al mar, només en el cas que no estiguin connectades al sistema públic de sanejament.
  • 6.Acreditació d’haver obtingut la llicència d’obres o d’haver presentat la comunicació prèvia d’obres quan procedeixi.
  • 7.Acta de comprovació favorable en matèria d’incendis en cas que l’activitat a desenvolupar estigui considerada de risc important en matèria d’incendis, segons el que preveu la Llei 3/2010 (Vegeu quadre d’activitats, columna “Informe previ en

Canals de tramitació:

Darrera actualització: 14.11.2022 | 14:34