Comunicació de canvi de titularitat d'activitats

És el tràmit a través del qual la persona o empresa titular d'una activitat que disposa de llicència o comunicació prèvia vigent, posa en coneixement de l’Ajuntament que transmet el corresponent títol que l’habilitava per exercir l’activitat.

Aquesta comunicació a l’Ajuntament serveix per acreditar la subrogació del nou titular en els drets i deures derivats de la llicència o comunicació prèvia.

Organisme competent / Responsable

Ajuntament.

Àrea que tramita

Àrea municipal de  gestió de les activitats i llicències.

Classificació temàtica

Activitats.

Període de l’any en què es pot demanar

Es pot presentar en qualsevol moment.

Requisits previs

1. El titular transmitent ha de disposar de la corresponent llicència o comunicació prèvia vigent.

2. Haver realitzat el pagament de la corresponent taxa associada a aquest tràmit.

Documentació a aportar

1. Comunicació de transmissió del títol (llicència o comunicació prèvia) que habilita per a l’exercici de l’activitat, d’acord amb el model normalitzat que inclou la declaració responsable següent:

• Que en cas d’actuar com a representant legal, es disposa de tots els poders necessaris per a presentar la comunicació i rebre, si escau, les corresponents comunicacions i/o notificacions.

• Que les responsabilitats i les obligacions de l’antic titular derivades de la llicència o de la comunicació prèvia són assumides pel nou titular. A tal efecte es pot aportar una Declaració conjunta de la titularitat de l'activitat, signada tant per l'antic titular com pel nou si se'n disposa.

• Que les dades consignades en la comunicació són certes, així com la documentació que s’adjunta, si és el cas.

• Que es disposa, si és necessària, de la pòlissa o el contracte d’assegurances o altres garanties que responen de l’activitat, a nom del nou titular.

Impresos del tràmit

Comunicació de canvi de titularitat d'activitats.

Normativa

• Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.

• Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives.

• Decret 112/2010, de 31 d'agost, Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives.

• Ordenances municipals.

Silenci administratiu

No opera.

Vies de reclamació

Les ordinàries del procediment administratiu.

Altra informació d'interès

No es podrà transmetre la llicència o comunicació prèvia, quan el nombre de les que es poden atorgar o presentar sigui limitat o que s'hagin concedit o rebut, comprovat i controlat tenint en compte les característiques particulars dels subjectes autoritzats inicialment.

En el cas que el transmitent no pugui o no vulgui formalitzar la comunicació a l’Ajuntament, serà suficient que l’adquirent acompanyi la documentació acreditativa del negoci jurídic que ha vehiculat la transmissió de la titularitat del negoci, de la llicència o de la comunicació prèvia.

Una vegada produïda la transmissió, les responsabilitats i les obligacions de l’antic titular derivades de la llicència o de la comunicació prèvia són assumides pel nou titular. En defecte de comunicació, els subjectes que intervenen en la transmissió són responsables solidaris de la responsabilitat que es pugui derivar de l’activitat subjecte a llicència o comunicació prèvia.

Quin cost té:

La taxa que estableixi l’ordenança fiscal.

Quan es dóna resposta:

La comunicació ha de formalitzar-se en el termini màxim d’un mes des que s’ha produït efectivament la transmissió.

Qui pot sol·licitar-ho:

Tant el transmitent com el nou titular.

Cal aportar:

  • Reviseu la descripció del tràmit.

Canals de tramitació:

Darrera actualització: 14.11.2022 | 13:42