Convocades les subvencions per l’IBI

El Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) ja ha publicat les bases per a la subvenció de l’IBI 2019.

Podran gaudir d'aquesta ajuda les persones en situació econòmica desfavorida i que tenen dificultats per pagar l’IBI del seu habitatge habitual. Específicament, podran sol·licitar la subvenció les persones que es trobin en una situació econòmica desfavorida (persones en situació d’atur, que rebin prestació de viduïtat, jubilació, per invalidesa total o parcial, que es trobin en situació d’incapacitat laboral transitòria, o que tinguin reconeguda invalidesa o incapacitat amb especificació del grau, treballadors per compte aliena o autònoms), que siguin subjectes passius de l’impost sobre els béns immobles corresponent al seu domicili habitual, o bé siguin llogaters del seu domicili habitual, els quals el propietari repercuteixi l’impost i que reuneixin els requisits establerts en les bases.

Podeu consultar les bases, l'anunci de la convocatòria, la declaració jurada relativa a béns immobles i la instància de sol·licitud

Darrera actualització: 17.01.2020 | 13:32