Ordenances

En aquesta pàgina trobareu les ordenances generals que s'hagin publicat pel municipi al BOPB i al DOGC des de l'any 1998 en format pdf. També hi podreu trobar les ordenances fiscals vigents, publicades des de l'any 2001.

Ordenança de transparència i administració electrònica

Ordenança del Taxi

Ordenança d'Entitats Associatives

Ordenança d'espectacles i activitats recreatives

Ordenança de gestió de runes

Ordenança de circulació

Ordenança de convivència ciutadana i via pública

Ordenança de protecció dels animals

Ordenança de neteja i tancament de solars i pavimentació de voreres

Ordenança de primera utilització

Ordenança de publicitat

Ordenança d'activitats musicals

Ordenança de suspensió d'obres durant la temporada alta turística

Ordenança d'intervenció ambiental, seguretat i salut

Ordenança d'habitatges d'ús turístic (HUT)

Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipal

Preus públics

Taxa de llicències urbanístiques

Taxa urbanística d'activitats

Taxa de gestió de residus municipals

Taxa del servei de clavegueram

Taxa de retirada de vehicles

Taxa d'ocupació del domini públic

Taxa prestació Llar d'Infants

Taxa subministrament d'aigua

Taxa utilització de l'escut municipal

Taxa expedició de documents administratius

Impost sobre Béns Immobles

Impost sobre activitats econòmiques

Impost sobre vehicles de tracció mecànica

Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana

Impost sobre construccions, instal·lacions i obres

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Darrera actualització: 31.01.2024 | 16:28