Alcaldia

L’alcalde és el president de la Corporació i té la màxima representació de l'Ajuntament. Dirigeix el govern i l'administració municipals. Convoca i presideix les sessions de Plens i la Comissió de Govern i és l'encarregat d'executar i fer complir els acords municipals.

D’altra banda, dirigeix, inspecciona i impulsa els serveis i les obres municipals. Li correspon el desenvolupament de la gestió econòmica d'acord amb el pressupost municipal aprovat. Exerceix la direcció superior de tot el personal de la Corporació i de la Policia Local, aprova l'oferta d'ocupació pública i les bases de les proves per a la selecció de personal.

També té la facultat de contractar, atorgar concessions, aprovar projectes d'obres i de serveis, adquirir béns i drets, concedir llicències i aprovar instruments de desenvolupament del planejament dins els límits que li atribueix la Llei de Règim Local. En cas de catàstrofe o infortuni públic pot adoptar personalment, i sota la seva responsabilitat, les mesures necessàries i adequades, donant-ne compte al Ple d'immediat.

 

Horari: Cal concertar visita prèviament
Adreça: Plaça Catalunya, s/n
Codi postal: 08398
Telèfon: 93 767 84 41
ajuntament@stasusanna.org

Darrera actualització: 23.05.2017 | 19:44