Estudi de Mobilitat

Dijous, 14 de de setembre de 2017 a les 00:00

Per acord de Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària de 29 de febrer de 2016, s’ha aprovat inicialment l’Estudi de Mobilitat del municipi de Santa Susanna.

Per acord de Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària de 29 de febrer de 2016, s’ha aprovat inicialment l’Estudi de Mobilitat del municipi de Santa Susanna redactat per la consultora URBE. 

S’exposa al públic per un termini de DOS MESOS al Butlletí Oficial de la Província, a un diari d’àmplia difusió en el municipi, a la web de l’Ajuntament i al Tauler d’Anuncis, a fi que qualsevol interessat pugui examinar-lo i formular-hi les al·legacions pertinents. Data de finalització informació pública: 9 de juny de 2016.

Durant aquest mateix període es convocaran les accions de participació ciutadana que millor assegurin la difusió de l’Estudi entre la població i la seva participació aportant experiències, crítiques o suggeriments que puguin enriquir-lo. 

Cas que es considerés convenient de prorrogar el termini d’exposició pública, la pròrroga es difondria a través d’anuncis publicats en els mateixos mitjans.

Darrera actualització: 14.09.2017 | 22:53