Pre-inscripció i matriculació curs 2020/21 Escola d'Educació Infantil Santa Susanna

Divendres, 8 de maig de 2020 a les 14:00

Properament s’obrirà el període de preinscripció pel curs escolar 2020-21 del nostre centre, regulat pel Decret 75/2007 de 27 de març, modificat pel Decret 10/2012 de 31 de gener, pel qual s’estableix el procediment d’admissió d’alumnat als centres docents en els ensenyaments sufragats amb fons públics, i per la Resolució EDU/576/2020 de 28 de febrer, publicada al DOGC de 5/3/2020, modificat per les Instruccions sobre els canvis en la gestió de la preinscripció i matrícula de les Llars d’infants, motivats per la situació de pandèmia, rebudes del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

[Llegiu-ne més a continuació]

ESCOLA D’E. INFANTIL DE 1r. CICLE MUNICIPAL DE SANTA SUSANNA

Registre de Centres Docents, codi 08060174

PRE-INSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ CURS 2020-21

Properament s’obrirà el període de preinscripció pel curs escolar 2020-21 del nostre centre, regulat pel Decret 75/2007 de 27 de març, modificat pel Decret 10/2012 de 31 de gener, pel qual s’estableix el procediment d’admissió d’alumnat als centres docents en els ensenyaments sufragats amb fons públics, i per la Resolució EDU/576/2020 de 28 de febrer, publicada al DOGC de 5/3/2020, modificat per les Instruccions sobre els canvis en la gestió de la preinscripció i matrícula de les Llars d’infants, motivats per la situació de pandèmia, rebudes del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

- Poden ser admesos a l’escola, els infants nascuts els anys  2018, 2019 i 2020.-

Sobre el calendari del procés:

El calendari del procés de preinscripció i matriculació, que es durà a terme a l’Ajuntament de Santa Susanna,  és el següent:

- Presentació de les sol.licituds per mail          Del 13 al 22 de maig

- Presentació de sol.licituds amb cita prèvia    Del 19 al 22 de maig

- Publicació de les llistes amb el barem            2 de juny

- Reclamacions a les llistes del barem              3 al 9 de juny

- Sorteig del número de desempat                    10 de juny

- Publicació llistes admesos definitives             12 de juny       

- Període de matriculació                                   Del 17 al 23 de juny, ambdós inclosos.

 

Per tal de formalitzar la pre-inscripció, i degut a l’emergència sanitària ocasionada per la Covid-19, cal reduir al màxim els tràmits presencials, substituint-los per actuacions telemàtiques, i en cas que això no sigui possible, cal prendre les mesures preventives necessàries, seguint les actuacions de les autoritats sanitàries, per garantir la salut de les persones.

 

Sobre la presentació de les sol.licituds de preinscripció:

1.- S’admet la presentació de la sol.licitud de preinscripció i la documentació acreditativa mitjançant un correu electrònic a la bústia de l’Ajuntament de Santa Susanna alcaldia@stasusanna.org, adjuntant el model de sol.licitud disponible al web degudament emplenat i signat (format PDF o per fotografia de la sol.licitud), i de la documentació oportuna, escanejada o fotografia sempre que es vegi complerta.

Un cop rebuda la sol.licitud, es contestarà aquest correu justificant la recepció de la sol.licitud, perquè el sol.licitant en tingui constància, o bé, si hi ha cap dubte sobre la seva veracitat, es podrà requerir la presentació de documentació original i/o demanar documentació alternativa addicional per comprovar les circumstàncies al.legades.

2.-  De manera excepcional, per els casos en què els sol.licitants no puguin fer la presentació telemàtica de la manera expressada en el punt anterior, es podrà sol.licitar cita prèvia al telèfon 937678441, de dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 h., ja que l’atenció presencial només es podrà fer durant una part del període de presentació de sol.licituds.

 

COM ES FARÀ L’ATENCIÓ PERSONAL?

 • S’haurà d’acudir a l’edifici de l’Ajuntament de Santa Susanna, Plaça Catalunya, s/n, planta baixa,  amb puntualitat,  el dia i hora que se li ha donat la cita prèvia.
 • Només podrà acudir una sola persona a fer el tràmit presencial.
 • Queda prohibit que acudeixin persones del grup especial de vulnerabilitat, en periode de confinament o que presentin símptomes. En aquest cas, poden autoritzar per escrit a una altra persona per portar la sol.licitud i la documentació.
 • Haurà de portar tota la documentació requerida i, si pot ser, la sol.licitud emplenada. En el cas que l’hagi d’omplir, haurà de portar el seu propi bolígraf.
 • Es recomana portar mascareta i guants.

 

Sobre la documentació a presentar:

S’haurà de presentar el full de sol.licitud disponible al web, signat, adjuntant-hi a més, la següent documentació:

a) Documentació identificativa: (en el cas de presentació telemàtica, escanejada o fotografiada)

- Original i fotocòpia del llibre de família, o altres documents relatius a l’afiliació.

 • Original i fotocòpia del DNI o NIE del pare, mare o tutor/a que signa la sol.licitud.

b )Documentació acreditativa dels criteris de prioritat (només s'ha de presentar pels criteris al.legats) : (en cas de presentació telemàtica, escanejats o fotografiats)

 • Existència de germans al centre, o pares o tutors legals que hi treballin. (No cal presentar documentació, el centre ho comprova directament)
 • La proximitat del domicili de l'alumne es comprova directament per l’Ajuntament. Si el domicili familiar que consta no coincideix amb el del DNI de la persona sol.licitant, també cal el resguard de la renovació d'aquest document.
 • Proximitat del domicili del lloc del treball del pare/mare o tutor:  còpia del contracte laboral o certificat emès per l’empresa, en cas d’autònom Model 036 AEAT.
 • Renda per càpita de la unitat familiar, documentació acreditativa de ser beneficiari/ària de la prestació econòmica de la renda mínima d’inserció.
 • Discapacitat de l'alumne, pare, mare tutors o germans. (igual o superior al 33%): Targeta acreditativa o certificat de discapacitat emès pel DTAF, Seguretat Social o organismes competents.
 • Condició legal de familia nombrosa o família monoparental: Carnet de família nombrosa  o monoparental vigent.
 • Per trasllat forçós derivat d’actes de violència de gènere: Documentació acreditativa.

 

Sobre la publicació de les llistes del barem i de les llistes d’assignacions i/o d’espera.-

Les llistes que es fan públiques durant el procés de preinscripció, amb les dades personals dels sol.licitants anonimitzades, es publicaran al web de l’Ajuntament: www.stasusanna.cat.

 

Sobre les reclamacions a la llista de barem provisional.-

La presentació de reclamacions a les dades publicades en la llista de barem provisional, es farà, de manera general, mitjançant un correu electrònic a la bústia alcaldia@stasusanna.org. S’enviarà un correu de resposta com a justificant de recepció. En cas de necessitar atenció presencial, es demanarà cita prèvia al telèfon 937678441 o al mail alcaldia@stasusanna.org.

 

Sobre la matrícula a la llar d’infants.-

El tràmit de matrícula, que serà del 17 al 23 de juny, es podrà fer en dues modalitats:

1.- Comunicar la confirmació de la matrícula i l’enviament de la documentació necessària (Tarja sanitària, carnet de vacunació o certificat mèdic oficial en cas de no ternir-ne, i número de compte bancari per al càrrec dels rebuts) a través d’un correu electrònic a la bústia : alcaldia@stasusanna.org.

2.- En cas de no poder enviar la sol.licitud per mitjans telemàtics, es demanarà cita prèvia al telèfon 937678441 o al mail alcaldia@stasusanna.org.

 

Santa Susanna, 8 de maig de 2020.

Regidoria d’Educació.

 

Degut a l’Estat d’Alarma es van suspendre les jornades de portes obertes als centres educatius, i segueix la prohibició de realitzar visites a les instal.lacions. Per aquest motiu, a la web de l’Ajuntament podeu trobar informació relativa a la Llar d’Infants i al seu projecte educatiu.

Per qualsevol dubte o aclariment relacionat amb el procediment de matricula, podeu contactar telefònicament al 937678441 (Alcaldia) o bé al mail alcaldia@stasusanna.org

Per qualsevol dubte o aclariment relacionat amb la Llar o el seu projecte pedagògic, podeu contactar al tel 937679095 o bé al mail: llarinfants@stasusanna.org

Darrera actualització: 12.05.2020 | 16:14