Període de preinscripció per al curs escolar 2024-25 de la Llar d'Infants municipal

Diumenge, 5 de de maig de 2024 a les 11:00

Període de preinscripció de la Llar d'infants per al curs 2024-2025, del 8 al 21 de maig.  
 

El dia 8 de maig s’obre el període de preinscripció pel curs escolar 2024-25 del nostre centre, regulat pel Decret 11/2021 de 16 de febrer, de la programació de l’oferta educativa i el procediment d’admissió en els Centres d’educació del Servei de Catalunya, i per la Resolució EDU/465/2024, de 22 de febrer, per la qual s’aproven les normes de preinscripció i matrícula d’alumnes als centres del Servei d’Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2024-2025.

- Poden ser admesos a l’escola, els infants nascuts els anys  2022, 2023 i 2024.-

Sobre el calendari del procés:

El calendari del procés de preinscripció i matriculació, que es durà a terme a l’Ajuntament de Santa Susanna,  és el següent:

- Publicació de l’oferta                          Del 2 al 6 de maig

- Presentació de les sol.licituds (telemàtica o presencial)   Del 8 al 21 de maig

- Publicació de les llistes amb puntuació provisional     31 de maig

- Reclamacions a les llistes provisionals               3 al 7 de juny

- Sorteig del número de desempat                       10 al 13 de juny

- Publicació llistes admesos amb puntuació          17 de juny           

- Període de matriculació               Del 17 al 25 de juny, ambdós inclosos.

Sobre la presentació de les sol.licituds de preinscripció:

1.- Es pot presentar la sol.licitud de preinscripció i la documentació acreditativa de manera telemàtica a través de la web http:/www.stasusanna.cat, tràmit instància genèrica:

stasusanna.cat/seu-electronica/serveis-i-tramits/tramits-i-gestions/instancia-generica.html

adjuntant el model de sol.licitud disponible al web degudament emplenat i signat, i la documentació oportuna escanejada en format .pdf, en document apart.

Un cop rebuda la sol.licitud, i si hi ha cap dubte sobre la seva veracitat, es podrà requerir la presentació de documentació original i/o demanar documentació alternativa addicional per comprovar les circumstàncies al.legades.

2.-  Pels casos en què els sol.licitants no puguin fer la presentació telemàtica de la manera expressada en el punt anterior, es podrà fer presencialment al registre de l’Ajuntament, de dilluns a divendres de 8:30 a 14:00 hores.

Sobre la documentació a presentar:

S’haurà de presentar el full de sol.licitud disponible al web, signat, adjuntant-hi a més, la següent documentació:

   a) Documentació identificativa: (en el cas de presentació telemàtica, escanejada en format .pdf, i en document apart)

-  Certificat electrònic de la inscripció de naixement o  llibre de família, o altres documents relatius a l’afiliació.

 • Original del DNI o NIE del pare, mare o tutor/a que signa la sol.licitud.
 1. Documentació acreditativa dels criteris de prioritat (només s'ha de presentar pels criteris al.legats) : (en cas de presentació telemàtica escanejat en format .pdf)
 • Existència de germans al centre, o pares o tutors legals que hi treballin. (No cal presentar documentació, el centre ho comprova directament)
 • La proximitat del domicili de l'alumne es comprova directament per l’Ajuntament. Si el domicili familiar que consta no coincideix amb el del DNI de la persona sol.licitant, també cal el resguard de la renovació d'aquest document.
 • Proximitat del domicili del lloc del treball del pare/mare o tutor:  còpia del contracte laboral o certificat emès per l’empresa, en cas d’autònom Model 036 o 037 AEAT.
 • Renda per càpita de la unitat familiar, documentació acreditativa de ser beneficiari/ària de la prestació econòmica de la renda mínima d’inserció.
 • Discapacitat de l'alumne, pare, mare tutors o germans. (igual o superior al 33%): Targeta acreditativa o certificat de discapacitat emès pel DTAF, Seguretat Social o organismes competents.
 • Condició legal de familia nombrosa o família monoparental: Carnet de família nombrosa  o monoparental vigent.
 • Alumne nascut d’un part múltiple: Certificat electrònic de la inscripció de naixement o llibre de familia.
 • Situació d’acolliment familiar: Resolució d’acolliment del Departament Drets Socials.
 • Per trasllat forçós derivat d’actes de violència de gènere: Documentació acreditativa.

Sobre la publicació de les llistes del barem i de les llistes d’assignacions i/o d’espera.-

Les llistes que es fan públiques durant el procés de preinscripció, amb les dades personals dels sol.licitants anonimitzades, es publicaran al web de l’Ajuntament: www.stasusanna.cat.

Sobre les reclamacions a la llista de barem provisional.-

La presentació de reclamacions a les dades publicades en la llista de barem provisional, es farà, de manera telemàtica a través de la web http:/www.stasusanna.cat, tràmit instància genèrica:

stasusanna.cat/seu-electronica/serveis-i-tramits/tramits-i-gestions/instancia-generica.html

Sobre la matrícula a la llar d’infants.-

El tràmit de matrícula, que serà del 17 al 25 de juny, es podrà fer en dues modalitats:

1.- Comunicar la confirmació de la matrícula i l’enviament de la documentació necessària (Tarja sanitària, carnet de vacunació o certificat mèdic oficial en cas de no ternir-ne, i número de compte bancari per al càrrec dels rebuts) a través d’un correu electrònic a la bústia : alcaldia@stasusanna.org.

2.- En cas de no poder enviar la sol.licitud per mitjans telemàtics, es podrà fer presencialment de dilluns a divendres de 8:30 a 14:00 hores.

Al telèfon 937679095 i al mail : llarinfants@stasusanna.org també podeu aclarir qualsevol dubte relacionat amb la Llar o el seu projecte pedagógic.

Per qualsevol dubte o aclariment relacionat amb el procediment de matricula, podeu contactar telefònicament al 937678441 (Alcaldia) o bé al mail alcaldia@stasusanna.org

 

Darrera actualització: 06.05.2024 | 11:53