Els ajuts al lloguer destinats a persones de 36 anys o més es poden demanar fins al 12 de maig

Dimecres, 12 de d’abril de 2023 a les 12:09

Ja es pot fer la sol·licitud a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya a través d’Internet, i al Consell Comarcal del Maresme de forma presencial o també via internet

Ja es poden demanar els ajuts destinats a les persones que siguin titulars d'un contracte de lloguer o cessió d'ús que constitueixi el seu domicili habitual i que tinguin 36 anys o més. El termini per fer-ho finalitza el 12 de maig. Es pot fer a través de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya (a través d’Internet) o del Consell Comarcal del Maresme (via Internet o de forma presencial).

A QUI VA DESTINAT

A persones de 36 anys o més que siguin titulars d'un contracte de lloguer o cessió d'ús de l'habitatge o habitació que constitueixi el seu domicili habitual i permanent. Cal estar-hi empadronat.

FINS QUAN ES POT DEMANAR

El termini va començar el dia 11 d’abril i acabarà el 12 de maig de 2023 (ambdós inclosos).

QUINS REQUISITS CALEN PER DEMANAR-HO

1. Tenir la residència legal a Catalunya

2. Que la unitat de convivència tingui una font regular d’ingressos iguals o inferiors a 23.725,79 €.

3. No pagar un lloguer o preu de cessió mensual per l’habitatge o habitació superior a 900 euros quan es tracti d’un habitatge i 450 euros quan es tracti d’una habitació.

4. Tenir domiciliat el cobrament de la subvenció en una entitat financera.

5. Estar al corrent de pagament de les rendes de lloguer en el moment de presentar la sol·licitud. I pagar el lloguer o preu de cessió per mitjà de transferència bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte, Bizum o rebut emès per la persona administradora de la finca, en el moment de presentació de la sol·licitud

6. Complir les obligacions tributàries davant l'Estat, la Generalitat i les obligacions amb la Seguretat Social. (Es comprovarà d'ofici abans de la proposta de la resolució).

 

COM I A QUI ES DEMANA

A l’Agència de l’Habitatge de Catalunya via Internet a través del seu web https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/20246_Subvencions-per-al-pagament-del-lloguer?category=

Al Consell Comarcal del Maresme de forma online a https://www.seu-e.cat/ca/web/ccmaresme/tramits-i-gestions  o presencialment  a les seves oficines de la Plaça Miquel Biada, 1 de Mataró, de 09:00 h a 14:00 h sense cita prèvia. S’ha d’aportar la sol·licitud de l’Ajut degudament complimentada juntament amb el contracte de lloguer, tots els rebuts de lloguer pagats de l’any 2023, la sol·licitud de la transferència bancària o document equivalent per a pagaments i la declaració responsable d’ingressos si s’escau.

QUINA DOCUMENTACIÓ CAL PORTAR

La sol·licitud de l’ajut a nom de la persona sol·licitant amb les dades bancàries del compte on s'ha d'ingressar la subvenció que es poden acreditar amb l’imprès normalitzat SEPA o amb el certificat de titularitat bancària o un altre document que acrediti la titularitat del compte corrent amb:

  1. DNI; els ciutadans de la Unió Europea, el certificat de registre de ciutadans de la Unió Europea vigent; el NIE o el TIE.
  2. Llibre de família, si s'escau.
  3. El contracte de lloguer o de cessió d’ús a nom de la persona sol·licitant.
  4. Acreditació de la condició de víctima de violència de gènere.
  5. Tots els rebuts de lloguer o cessió corresponents a l'any 2023 pagats fins a la data de presentació de la sol·licitud, o bé justificar com a mínim 3 mesos.

Tots els requisits per a fer la petició d’ajuts es poden consultar a: https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/20246_Subvencions-per-al-pagament-del-lloguer?category=

Darrera actualització: 12.04.2023 | 12:29