EDICTE d’aprovació inicial del Projecte d’estabilització del talús al carrer Ginesta

Dimarts, 9 de d’abril de 2024 a les 00:00

 

Per Decret d’alcaldia 392/2024 de 28 de març, s’ha aprovat inicialment, pel tràmit d’urgència, el Projecte d’estabilització del talús al carrer Ginesta, redactat per l’arquitecte Miquel Blanco i Monrabà.

Se sotmet el projecte aprovat per mitjà de l'edicte a informació pública i audiència dels interessats pel termini de quinze dies, mitjançant edicte al BOP, i al tauler d’anuncis digital de l'ajuntament, per tal que s’hi puguin deduir reclamacions i al·legacions.

Darrera actualització: 09.04.2024 | 09:07