Aprovació definitiva del Projecte executiu de pas sota la via del ferrocarril en el pk 52+096 i del seu modificat.

Dijous, 9 de de maig de 2024 a les 00:00

Aprovació definitiva del Projecte executiu de pas sota la via del ferrocarril en el pk 52+096 i del seu modificat.

Per acord del Ple de l’Ajuntament de data 1 d’agost de 2023, es va aprovar definitivament el Projecte executiu de pas sota la via del ferrocarril en el pk 52+096, redactat per l’enginyer de Camins, Canals i Ports Alberto Marín Lozano i presentat pel contractista ROGASA Construcciones y Contratas, SAU; i per acord del Ple de l’Ajuntament de data 24 d’abril de 2024, es va aprovar l’expedient de modificació del mateix projecte.

El que es fa públic per a general coneixement i als efectes legals oportuns, mitjançant el Tauler d’anuncis,  la seu electrònica municipal i el Butlletí Oficial de la Província.

El projecte es pot consultar en el següent enllaç.

Darrera actualització: 10.05.2024 | 16:11