Anunci de vacant de Jutge de Pau substitut del municipi de Santa Susanna

Divendres, 14 de maig de 2021 a les 09:00

Correspon al Ple de l’Ajuntament de Santa Susanna elegir una persona per ser nomenada Jutge de Pau Substitut d’aquest municipi per a la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, de conformitat amb el què disposa la Llei Orgànica del Poder Judicial i el Reglament dels Jutges de Pau.

S’obre un termini de vint dies hàbils, comptats a partir de la inserció d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província, perquè les persones que estiguin interessades i reuneixin les condicions legals ho sol·licitin per escrit dirigit a aquesta Alcaldia.

La sol·licitud s’haurà de presentar al registre de l’Ajuntament de dilluns a divendres de 9 a 14 hores, o bé a través de www.stasusanna.cat, acompanyada del currículum de l’interessat i de còpia del seu DNI, tenint en compte l’article 303 de la LOPJ que diu:

“Estan incapacitats per l’ingrés a la carrera judicial els impedits físicament o psíquicament per a la funció judicial; els condemnats per delicte dolós mentre no hagin obtingut la rehabilitació; els processats o inculpats per delicte dolós mentre no siguin absolts o es dicti una interlocutòria de sobreseïment, i els qui no estigui en el ple exercici dels drets civils.”

En cas de no haver-hi sol.licitud, el Ple de la Corporació elegirà lliurament, comunicant l’acord al Degà dels Jutges de Primera Instància i Instrucció del Partit Judicial d’Arenys de Mar.

Darrera actualització: 14.05.2021 | 10:46