Anunci consulta pública ordenança preu públic per a la prestació del servei d'atenció domiciliària

Divendres, 28 de d’octubre de 2022 a les 00:00

De conformitat amb el previst en l’article 133.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, amb l’objectiu de millorar la participació dels Ciutadans en el procediment d’elaboració de normes, amb caràcter previ a l’elaboració del projecte ORDENANÇA PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA, es recapta l’opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectades per la futura norma sobre:

a)Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa.

b)Les necessitats i l’oportunitat de la seva aprovació.

c)Els objectius de la norma.

d)Les possibles solucions alternatives regulatòries i no regulatòries.

Els Ciutadans, organitzacions i associacions que així ho considerin poden fer arribar les seves opinions sobre els aspectes plantejats a l’annex, durant el termini de VINT DIES a comptar des de l’endemà al de publicació del present anunci a la web municipal, mitjançant la seva presentació en qualsevol dels llocs indicats en l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

L’Alcalde,

Joan Campolier Montsant.

Darrera actualització: 28.10.2022 | 13:21