Llista definitiva d'admesos/es i data prova de coneixements generals i específics

Dimarts, 25 de juny de 2019 a les 09:00

Per resolució de l'Alcaldia de 25 de juny de 2019, havent finalitzat el període per esmenar els defectes que van motivar l'exclusió de la llista provisional de persones admeses i excloses aprovada per resolució de l'Alcaldia de 15 de juny de 2019, per participar en la convocatòria del procés de selecció per a la provisió, en règim de funcionari interí mitjançant concurs-oposició lliure, de 4 places d'agent interí de la Policia Local, per execució de programes de caràcter temporal, enquadrada a l'Escala d'Administració Especial, Subescala de Serveis Especials, Classe Policia Local, corresponent al grup C, subgrup C2 i la creació d'una borsa de treball amb els aspirants que superin les proves, sense plaça. Ateses les bases aprovades per resolució de l'Alcaldia del 12 d'abril de 2019, publicades íntegrament en el DOGC núm. 7861 del 26 d'abril de 2019 i l'anunci de la convocatòria en el BOP del 23 de maig de 2019, s'ha declarat aprovada definitivament la llista d'aspirants admesos/es, dels quan han presentat la sol·licitud per participar en el procés selectiu els següents (consulteu pdf aquí).

Es fixa el dia de la prova de coneixements generals i específics, de la fase d'oposició, el 26 de juny a les 8:30 h, a la sala polivalent del Centre Cívic (Rambla dels Països Catalans, 2). Un cop corregida la prova, els aspirants que l'hagin superat, seran cridats per superar les proves físiques durant el mateix matí. 

Darrera actualització: 26.06.2019 | 08:30