Preinscripció i matrícula a la Llar d'Infants pel curs 2019-2020

Dimarts, 23 d'abril de 2019 a les 16:13

Properament s’obrirà el període de preinscripció pel curs escolar 2019-2020 de l'Escola d'Educació Infantil de 1r cicle de Santa Susanna, regulat pel Decret 75/2007 de 27 de març, modificat pel Decret 10/2012 de 31 de gener, pel qual s’estableix el procediment d’admissió d’alumnat als centres docents en els ensenyaments sufragats amb fons públics, i per la Resolució EDU/452/2019 d’1 de març, publicada al DOGC de 1/3/2019.

Poden ser admesos a l’escola els infants nascuts els anys 2017, 2018 i 2019.

CALENDARI:

- Presentació de les sol·licituds: del 13 al 24 de maig
- Publicació de les llistes amb el barem: 4 de juny
- Reclamacions a les llistes del barem: del 5 a l’11 de juny
- Sorteig del número de desempat: entre el 12 i el 14 de juny
- Publicació de la llista d'admesos: 18 de juny
- Període de matriculació: del 19 al 26 de juny, ambdós inclosos


HORARI PREINSCRIPCIÓ I DOCUMENTACIÓ A APORTAR

Per tal de formalitzar la preinscripció, que es farà a l’Ajuntament en horari de 9 a 14 hores en les dates indicades, s’haurà d’omplir el full de sol·licitud que es facilitarà gratuïtament, adjuntant-hi a més, la següent documentació:

a) Documentació identificativa:
- Original i fotocòpia del llibre de família, o altres documents relatius a l’afiliació.
- Original i fotocòpia del DNI o NIE del pare, mare o tutor/a.

b) Documentació acreditativa dels criteris de prioritat (només s'ha de presentar pels criteris al·legats) :
- Existència de germans al centre, o pares o tutors legals que hi treballin (el centre ho comprova directament).
- La proximitat del domicili de l'alumne es comprova directament per l’Ajuntament. Si el domicili familiar que consta no coincideix amb el del DNI de la persona sol·licitant, també cal el resguard de la renovació d'aquest document.
- Proximitat del domicili del lloc del treball del pare/mare o tutor: còpia del contracte laboral o certificat emès per l’empresa.
- Renda per càpita de la unitat familiar, documentació acreditativa de ser beneficiari/ària de la prestació econòmica de la renda mínima d’inserció. 
- Discapacitat de l'alumne, pare, mare, tutors o germans (igual o superior al 33%): tarjeta acreditativa o certificat de discapacitat emès pel DTAF, Se

Darrera actualització: 23.04.2019 | 16:13